Detajet e çështjes

Nr. i çështjes: 50
Dt. e regjistrimit: 28-04-2014

Palët

Paditës: Sofie Kongjonaj
I paditur: Drejtoria e Pergjithshme
Palë të treta:
Objekti i padisë: Anullimin e urdherit nr.3463 date 09.05. te Drejtorise se Pergjithshme te Burgjeve Pezullimin e ekzekutimit te urdherit nr.3463 date 09.05.0913 te Drejtorise se Pergjithshme te Burgjeve
Relatori: Blerona Hasa
Anetar1: Alkelina Gazidedja
Anetar2: Rilinda Selimi
Data e seances: 14-10-2014
Gjykimi:
Dispozitivi: