Detajet e çështjes

Nr. i çështjes: 31154-02298-86-2019
Dt. e regjistrimit: 10-06-2019

Palët

Paditës: Ergys Voci Person Fizik
I paditur:
Palë të treta: Inspektoriati Shteteror i Mjedisit, Pyjeve dhe Ujerave, Tirane, Avokatura e Shtetit, Zyra Vendore Tirane
Objekti i padisë: Pezullimi I zbatimit te aktit administrativ me nr.akti 1022 date 05.06.2018.
Relatori: Bari Shyti
Anetar1:
Anetar2:
Data e seances:
Gjykimi:
Dispozitivi: