Detajet e çështjes

Nr. i çështjes: 31132-02299-86-2019
Dt. e regjistrimit: 10-06-2019

Palët

Paditës: Jani Ciko, forma ligjore, person fizik
I paditur: Inspektoriati i Mbrojtjes se Territorit, Njesia nr.11, Bashkia Tirane
Palë të treta:
Objekti i padisë: Marrja e mases se sigurimit te padise, nepermjet pezullimit te zbatimit te aktit administrativ “ Vendim Nr.558, Nr.serie 0000558, date 19.03.2019 “Per prishjen e objektit te kundraligjshem”, te nxjerre nga Inspektoriati i Mbrojtjes se Territorit, Bashkia Tirane.
Relatori: Blerona Hasa
Anetar1:
Anetar2:
Data e seances:
Gjykimi:
Dispozitivi: