Detajet e çështjes

Nr. i çështjes: 31133-02300-86-2019
Dt. e regjistrimit: 10-06-2019

Palët

Paditës: Katrine Marashi
I paditur:
Palë të treta:
Objekti i padisë: Vendimit nr. 300 date 05.02.2019 te Gjykates Administrative te Apelit Tirane, i cili ka vendosur Lenien ne fuqi te Vendimit nr. 5762 (80-2015-4112) date 13.11.2015 te Gjykates Administrative te Shkalles se Pare Tirane, me te cilin kemi marre dijeni me date 02.03.2019.
Relatori: Arjan Qafa
Anetar1:
Anetar2:
Data e seances:
Gjykimi:
Dispozitivi: