Detajet e çështjes

Nr. i çështjes: 31156-02301-86-2019
Dt. e regjistrimit: 10-06-2019

Palët

Paditës: Zamira Gjeleshi
I paditur:
Palë të treta:
Objekti i padisë: Kundershtimi I vendimit Nr.1079 date 02.04.2019 te Gjykates Administrative te Shkalles se Pare Tirane.
Relatori: Bernina Kondi
Anetar1:
Anetar2:
Data e seances:
Gjykimi:
Dispozitivi: