Detajet e çështjes

Nr. i çështjes: 31134-02302-86-2019
Dt. e regjistrimit: 10-06-2019

Palët

Paditës: Drejtoria Rajonale e Autoritetit Kombetar te Ushqimit Shkoder
I paditur:
Palë të treta:
Objekti i padisë: Leshimi i urdhrit te ekzekutimit per titullin ekzekutiv — proces verbal inspektimi dhe vendimi perfundimtar me numer serie 001355— 5, date 05.11.2018;
Relatori: Rilinda Selimi
Anetar1:
Anetar2:
Data e seances:
Gjykimi:
Dispozitivi: