Detajet e çështjes

Nr. i çështjes: 51
Dt. e regjistrimit: 08-05-2014

Palët

Paditës: Tereze Darragjati
I paditur: INUV Bashkia Shkoder
Palë të treta:
Objekti i padisë: Shfuqizimin totalisht te aktit administrativ te INUV me nr.87 date 27.03.2014
Relatori: Lindita Sinanaj
Anetar1: Altina Nasufi
Anetar2: Artur Malaj
Data e seances: 17-11-2016
Gjykimi: Seance gjyqesore
Dispozitivi: