Detajet e çështjes

Nr. i çështjes: 52
Dt. e regjistrimit: 08-05-2014

Palët

Paditës: Thanas Mato
I paditur: Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve
Palë të treta:
Objekti i padisë: Kerkese per leshim urdher ekzekutimi
Relatori: Lindita Sinanaj
Anetar1:
Anetar2:
Data e seances:
Gjykimi:
Dispozitivi: