Detajet e çështjes

Nr. i çështjes: 35
Dt. e regjistrimit: 04-04-2014

Palët

Paditës: Stefan(Irfan)Myrtolli
I paditur:
Palë të treta: Inspektoriati Ndertimor Urbanistik Bashkia Permet
Objekti i padisë: Marrjen e mases se sigurimit te padise
Relatori: Artur Malaj
Anetar1:
Anetar2:
Data e seances:
Gjykimi:
Dispozitivi: