Detajet e çështjes

Nr. i çështjes: 53
Dt. e regjistrimit: 13-05-2014

Palët

Paditës: Kerkues: Viktor Thoma
I paditur:
Palë të treta: Enti Kombetar I Banesave
Objekti i padisë: Marrja e mases se sigurimit te padise duke pezulluar ekzekutimin e titullit ekzekutiv nr.1657 regj date 12.03.2013
Relatori: Blerona Hasa
Anetar1:
Anetar2:
Data e seances:
Gjykimi:
Dispozitivi: