Detajet e çështjes

Nr. i çështjes: 37
Dt. e regjistrimit: 08-04-2014

Palët

Paditës: Shoqeria "A.R.M.O" shpk
I paditur: Dega e Doganes Lezhe
Palë të treta:
Objekti i padisë: Marrje e mases se sigurimit te padise pezullimin e zbatimit te aktit administrativ vendimit nr.49 date 16.09.2013 dhe konstatimin absolutisht te pavlefshem te ketij akti
Relatori: Kastriot Selita
Anetar1:
Anetar2:
Data e seances:
Gjykimi:
Dispozitivi: