Detajet e çështjes

Nr. i çështjes: 39
Dt. e regjistrimit: 16-04-2014

Palët

Paditës: Shoqeria "Shkolla e Larte Universitare Jopublike "Universiteti Luarasi""
I paditur: Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Tregtise dhe Sipermarrjes
Palë të treta: Bashkia Tirane
Objekti i padisë: Konstatimi I pavlefshmerise absolute te aktit administrative nr.1448prot date 05.12.2013 te Ministrise se Zhvillimit Ekonomik, Tregtise dhe Sipermarrjes qe ka urdheruar administrativisht zgjishjen ne menyre te njeanshme te kontrates se qerase nemenyre te njeanshme te kontrates se qerase nr.11436 rep dhe nr. 1838 kl date 29.08.2013 respektimin e te drejtave te cenuara marrjen e mases se sigurimit te padise
Relatori: Kastriot Selita
Anetar1:
Anetar2:
Data e seances:
Gjykimi:
Dispozitivi: