Detajet e çështjes

Nr. i çështjes: 40
Dt. e regjistrimit: 21-04-2014

Palët

Paditës: Shoqeria "Tregtare ANK" shpk
I paditur: Komisioni I Prokurimit Publik, Drejtoria e Pergjithshme Ujesjelles Kanalizimeve
Palë të treta:
Objekti i padisë: Anullimin e vendimit nr.1110/1 prot dt.30.09.2013 te KPP per mospranimin e kerkeses sone
Relatori: Blerona Hasa
Anetar1: Alkelina Gazidedja
Anetar2: Rilinda Selimi
Data e seances:
Gjykimi: seance gjyqesore
Dispozitivi: