Detajet e çështjes

Nr. i çështjes: 41
Dt. e regjistrimit: 21-04-2014

Palët

Paditës: Kerkues: Arifaj shpk
I paditur:
Palë të treta:
Objekti i padisë: Marrje mase sigurie duke vendosur sekuestro konservative mbi llogarine bankare te subjektit Arifaj shpk prane BKT
Relatori: Lindita Sinanaj
Anetar1:
Anetar2:
Data e seances:
Gjykimi:
Dispozitivi: