Detajet e çështjes

Nr. i çështjes: 42
Dt. e regjistrimit: 21-04-2014

Palët

Paditës: Ilir Kaimi
I paditur:
Palë të treta:
Objekti i padisë: Kerkese per leshim urdher ekzekutimi
Relatori: Altina Nasufi