History

Gjykata Administrative e Apelit u krijua me ligjin numer 49/2012 Ligji për Organizimin dhe funksionimin e gjykatave administrative dhe gjykimin e mosmarrëveshjeve administrative. Funksionimi i Gjykates Administrative te Apelit filloi ne daten 04.11.2013 ne baze te dekretit numer 8349 date 14.10.2013 te Presidentit te Republikes se Shqiperise zotit Bujar Nishani. Gjykata Administrative e Apelit ka ne perberjen e saj 7gjyqtare:

1. Kastriot Selita
2. Alkelina Gazidedja
3. Altina Nasufi
4. Artur Malaj
5. Blerona Hasa
6. Lindita Sinanaj
7. Rilinda Selimi

Copyright © Administrative Court of Appeal · Të gjitha të drejtat e rezervuara. ·