Filed Cases
Dt.regj nga: Deri:   

Akti:
Padites:
I paditur:
Pale te treta:
Objekti:
< Para1 2 3 4 53809
3810 Pas >
Nr. total i rekordeve:38,100
Akti:2062
Paditës:Marketin Topollaj
I paditur:Zyra e Permbarimit Tirane
Palë të treta:
Objekti:Pavlefshmeri regjistrimi
Dt.e regjistrimit: 31-03-2014
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:2063
Paditës:Hasan Ramushi
I paditur:DRSSH Tirane
Palë të treta:
Objekti:Detyrim lidhje pensioni
Dt.e regjistrimit: 31-03-2014
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:2064
Paditës:Nermine Barbullushi
I paditur:Radiotelevizioni Shqiptar (R.T.SH)
Palë të treta:
Objekti:Demshperblim page
Dt.e regjistrimit: 31-03-2014
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:2065
Paditës:Martin Pernoj
I paditur:Ministria e Puneve Publike dhe Transportit
Palë të treta:
Objekti:Kundershtim mase shperblimi
Dt.e regjistrimit: 31-03-2014
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:2066
Paditës:Ilda Peza
I paditur:Drejtoria e Pergjithshme e Parandalimit te Pastrimit te Parave
Palë të treta:
Objekti:Shfuqizim vendimi
Dt.e regjistrimit: 31-03-2014
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:2067
Paditës:Merushe Shpata
I paditur:DRSSH Tirane
Palë të treta:
Objekti:Anullim vendimi
Dt.e regjistrimit: 31-03-2014
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:2068
Paditës:Avni Hoxhaj
I paditur:DRSSH Tirane
Palë të treta:
Objekti:Pagim diference pensioni suplementar
Dt.e regjistrimit: 31-03-2014
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:2069
Paditës:Xhemali Boja
I paditur:DRSSH Tirane
Palë të treta:
Objekti:Kundershtim menyre dhenie pensioni te parakohshem
Dt.e regjistrimit: 31-03-2014
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:2070
Paditës:Hysen Vrapi
I paditur:Ministria e Mbrojtjes, Qendra Kulturore e Medias dhe Botimeve te Mbrojtjes Tirane
Palë të treta:
Objekti:Demshperblim page
Dt.e regjistrimit: 31-03-2014
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:2071
Paditës:Dile Gegaj
I paditur:Instituti I Sigurimi Shoqerore Tirane, DRSSH Tirane
Palë të treta:
Objekti:Anullim vendimi te komisionit te I.S.SH
Dt.e regjistrimit: 31-03-2014
                                                                                    Detajet e çështjes


Nr. total i rekordeve:38,100
< Para1 2 3 4 53809
3810 Pas >


Copyright © Administrative Court of Appeal · Të gjitha të drejtat e rezervuara. ·