Date of Cases in process
Dt.regj nga: Deri:   

Akti:
Padites:
I paditur:
Pale te treta:
Objekti:
< Para1 2 3 4 52973
2974 Pas >
Nr. total i rekordeve:29,734
Akti:6763
Paditës:Bashkim Kullolli
I paditur:Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore Shkoder
Palë të treta:
Objekti:Shfuqizim vendimi nr.921 date 22.11.2013 nr.349 date 24.09.2013 detyrim lidhje pensioni pleqerie
Relatori:Kastriot Selita
Dt.e regjistrimit: 03-09-2014
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:6758
Paditës:Agron Mahmutaj
I paditur:Institucioni I Ekzekutimeve te Vendimeve Penale Berat, Drejtoria e Pergjithshme e Burgjeve Tirane, Ministria e Drejtesise
Palë të treta:
Objekti:Shperblim demi te shkaktuar nga zgjidhja e menjehershme e kontrates se punes
Relatori:Kastriot Selita
Dt.e regjistrimit: 03-09-2014
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:6746
Paditës:Naim Hima
I paditur:Ministria e Mjedisit Tirane, Drejtoria e Sherbimit Pyjor Elbasan
Palë të treta:
Objekti:Demshperblim page
Relatori:Kastriot Selita
Dt.e regjistrimit: 03-09-2014
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:6740
Paditës:Vasil Talo
I paditur:Zyra Vendore e Regjistrimit te Pasurive te Paluajtshme Sarande, Lame Jupe, Romeo Karathano, Shefqet Rexho
Palë të treta:
Objekti:Detyrim korrigjimi per pronen dhe regjistrim pasurie
Relatori:Kastriot Selita
Dt.e regjistrimit: 03-09-2014
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:6795
Paditës:Gezim Guni
I paditur:Zyra Vendore e Regjistrimit te Pasurive te Paluajtshme Tirane
Palë të treta:Zana Doci
Objekti:Detyrim regjistrim vendimi te formes se prere nr.7927 date 25.10.2010
Relatori:Kastriot Selita
Dt.e regjistrimit: 03-09-2014
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:84
Paditës:Shoqeria Sejda shpk
I paditur:Drejtoria Rajonale Tatimore Durres
Palë të treta:
Objekti:Pranimin e kerkeses ligjore per heqjen e gjobave nr.11864/5 date 610.2008. Sigurimin e padise me objekt moslejimin e ushtrimit te veprimtarive te tjera nga organet tatimore
Relatori:Kastriot Selita
Dt.e regjistrimit: 03-09-2014
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:88
Paditës:Shoqeria Curri shpk, Shoqeria Geci shpk, Shoqeria Shansi Invest shpk, Shoqeria Lala shpk
I paditur:
Palë të treta:
Objekti:Sigurimin e padise. Pezullimi I rivleresimit te procedures se prokurimit me objekt ?Furnizimi me uje I plazheve Durres-Kavaje?
Relatori:Kastriot Selita
Dt.e regjistrimit: 03-09-2014
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:87
Paditës:Shoqeria Albania Duty Free Distribution shpk
I paditur:Ministria e Finanacave, Dega e Doganes Rinas
Palë të treta:Tirane International Airport (TIA)
Objekti:Marrjen e mases se sigurise qe ka te beje me pezullimin e aktit administrativ nr.9831/3 prot te dates 06.08.2014
Relatori:Kastriot Selita
Dt.e regjistrimit: 03-09-2014
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:6768
Paditës:Pellumb Beqiri
I paditur:Ministria e Mjedisit Tirane, Drejtoria e Sherbimit Pyjor Berat
Palë të treta:
Objekti:Demshperblim page
Relatori:Kastriot Selita
Dt.e regjistrimit: 03-09-2014
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:6782
Paditës:Dervish Kurra
I paditur:Ministria e Mjedisit Tirane, Drejtoria e Sherbimit Pyjor Vlore
Palë të treta:
Objekti:Demshperblim page
Relatori:Kastriot Selita
Dt.e regjistrimit: 03-09-2014
                                                                                    Detajet e çështjes


Nr. total i rekordeve:29,734
< Para1 2 3 4 52973
2974 Pas >


Copyright © Administrative Court of Appeal · Të gjitha të drejtat e rezervuara. ·