Initial Jurisdiction Cases
Dt.regj nga: Deri:   

Akti:
Padites:
I paditur:
Pale te treta:
Objekti:
< Para1 2 3 4 5102
103 Pas >
Nr. total i rekordeve:1,022
Akti:10
Paditës:Pellumb Prenci
I paditur:Prokuroria e Pergjithshme Tirane
Palë të treta:
Objekti:Kundershitm akti administrativ dhe pezullimin e procedures disiplinore
Dt.e regjistrimit: 04-04-2014
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:11
Paditës:Dhoma Kombetare e Permbaruesve privat
I paditur:Ministria e Drejtesise
Palë të treta:
Objekti:Konstatimin e pavlefshmerise absolute te udhezimit nr.1240/4 dt.15.09.2009 per nje ndryshim ne udhezimin nr.13 dt.12.02.2009 per percaktimin e tarifes se sherbimit
Dt.e regjistrimit: 16-04-2014
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:12
Paditës:Engjellushe Tahiri
I paditur:Keshilli I Larte I Drejtesise
Palë të treta:
Objekti:Kundershtimin e vendimit nr.48 dt.15.04.2014 te KLD per masen ?Verejtje me paralajmerim?
Dt.e regjistrimit: 25-04-2014
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:13
Paditës:Nazmije Pengili
I paditur:Keshilli I Larte I Drejtesise
Palë të treta:
Objekti:Kundershtimin e vendimit nr.47 dt.15.04.2014 te KLD
Dt.e regjistrimit: 25-04-2014
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:14
Paditës:Enleleida Hoxha
I paditur:KLD
Palë të treta:
Objekti:Kundershtim vendimi nr.46 dt.15.04.2014 per masen ?Verejtje me paralajmerim?
Dt.e regjistrimit: 25-04-2014
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:15
Paditës:Odise Xhelita
I paditur:Banka e Shqiperise
Palë të treta:
Objekti:Detyrimin e pales se paditur te kryeje veprimin adminisrtativ
Dt.e regjistrimit: 25-04-2014
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:16
Paditës:Shoqeria “Top bast”
I paditur:Keshilli Bashkiak prane Bashkise Elbasan, Bashkia Elbasan
Palë të treta:
Objekti:Konstatim pavlefshmeri akti
Dt.e regjistrimit: 29-04-2014
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:17
Paditës:Kryetari I Bashkise Tirane
I paditur:Keshilli I Bashkise Tirane
Palë të treta:
Objekti:Shfuqizimin e vendimit dt.30.04.2014 te Keshillit Bashkiak Tirane ardhur me shkrese nr.6559 dt.06.05.2014 dhe lenie ne fuqi te vendimit nr.1 date 26.02.2014, sigurimin e padise nepermjet pezullimit te zbatimit vendimit date 30.04.2014 te Keshillit Bashkiak Tirane
Dt.e regjistrimit: 07-05-2014
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:18
Paditës:Pellumb Pipero
I paditur:Ministria e Shendetesise 2.Qendra Spitalore Universitare ?Nene Tereza?
Palë të treta:
Objekti:Pavlefshmeri absolute e aktit administrativ urdherit nr.282 date 30.04.2013
Dt.e regjistrimit: 13-05-2014
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:19
Paditës:Firma “STUDENTI” (Sh.R.S.F)
I paditur:Drejtoria Rajonale Tatimore Shkoder
Palë të treta:
Objekti:Kerkese per shfuqizim akti administrativ nr.5334/22 prot date 26.06.2013 te Drejtorise Rajonale Tatimore Shkoder per mosdeklarimin e dy punonjesve
Dt.e regjistrimit: 14-05-2014
                                                                                    Detajet e çështjes


Nr. total i rekordeve:1,022
< Para1 2 3 4 5102
103 Pas >


Copyright © Administrative Court of Appeal · Të gjitha të drejtat e rezervuara. ·