Interim Rulings
Dt.regj nga: Deri:   

Akti:
Padites:
I paditur:
Pale te treta:
Objekti:
< Para1 2 3 4 5256
257 Pas >
Nr. total i rekordeve:2,561
Akti:34
Paditës:Sabina Cenolli (Sulaj)
I paditur:Bordi Qendrave Shendetesore Drejtoria e Q. Vlore Nr.4
Palë të treta:
Objekti:Sigurim Padie
Dt.e regjistrimit: 04-04-2014
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:35
Paditës:Stefan(Irfan)Myrtolli
I paditur:
Palë të treta:Inspektoriati Ndertimor Urbanistik Bashkia Permet
Objekti:Marrjen e mases se sigurimit te padise
Dt.e regjistrimit: 04-04-2014
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:36
Paditës:“Vllaznimi Deda” shpk
I paditur:Drejtoria RAjonale E Tatimeve Shkoder, Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve Tirane
Palë të treta:
Objekti:Kundershitm njoftim vleresimi nr.4326 dt.14.06.2013 dhe nr.6935 dt.31.07.2013 te Drejtorise Rajonale Tatimore Shkoder
Dt.e regjistrimit: 08-04-2014
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:37
Paditës:Shoqeria “A.R.M.O” shpk
I paditur:Dega e Doganes Lezhe
Palë të treta:
Objekti:Marrje e mases se sigurimit te padise pezullimin e zbatimit te aktit administrativ vendimit nr.49 date 16.09.2013 dhe konstatimin absolutisht te pavlefshem te ketij akti
Dt.e regjistrimit: 08-04-2014
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:38
Paditës:Stavri Lleshi
I paditur:Drejtoria Rajonale e Inspektoriatit te Punes Elbasan
Palë të treta:
Objekti:Shfuqizim akti administrativ
Dt.e regjistrimit: 16-04-2014
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:39
Paditës:Shoqeria “Shkolla e Larte Universitare Jopublike “Universiteti Luarasi””
I paditur:Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Tregtise dhe Sipermarrjes
Palë të treta:Bashkia Tirane
Objekti:Konstatimi I pavlefshmerise absolute te aktit administrative nr.1448prot date 05.12.2013 te Ministrise se Zhvillimit Ekonomik, Tregtise dhe Sipermarrjes qe ka urdheruar administrativisht zgjishjen ne menyre te njeanshme te kontrates se qerase nemenyre te njeanshme te kontrates se qerase nr.11436 rep dhe nr. 1838 kl date 29.08.2013 respektimin e te drejtave te cenuara marrjen e mases se sigurimit te padise
Dt.e regjistrimit: 16-04-2014
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:40
Paditës:Shoqeria “Tregtare ANK” shpk
I paditur:Komisioni I Prokurimit Publik, Drejtoria e Pergjithshme Ujesjelles Kanalizimeve
Palë të treta:
Objekti:Anullimin e vendimit nr.1110/1 prot dt.30.09.2013 te KPP per mospranimin e kerkeses sone
Dt.e regjistrimit: 21-04-2014
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:41
Paditës:Kerkues: Arifaj shpk
I paditur:
Palë të treta:
Objekti:Marrje mase sigurie duke vendosur sekuestro konservative mbi llogarine bankare te subjektit Arifaj shpk prane BKT
Dt.e regjistrimit: 21-04-2014
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:42
Paditës:Ilir Kaimi
I paditur:
Palë të treta:
Objekti:Kerkese per leshim urdher ekzekutimi
Dt.e regjistrimit: 21-04-2014
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:43
Paditës:Shoqeria “Copri Construction Enterprises”
I paditur:Inspektoriati Ndertimor Urbanistik Kombetar Tirane
Palë të treta:
Objekti:Marrje mase sigurimi padie
Dt.e regjistrimit: 21-04-2014
                                                                                    Detajet e çështjes


Nr. total i rekordeve:2,561
< Para1 2 3 4 5256
257 Pas >


Copyright © Administrative Court of Appeal · Të gjitha të drejtat e rezervuara. ·