Device
Dt.vendimi nga: Deri:   

Akti:
Padites:
I paditur:
Pale te treta:
Objekti:
< Para1 2 3 4 52723
2724 Pas >
Nr. total i rekordeve:27,235
Dt.e Vendimit:06-11-2014
Akti:6891
Paditës:Ramazan Kumrija
I paditur:Drejtoria e Pergjithshme e Policise se Shtetit Tirane, Drejtoria e Policise se Qarkut Elbasan
Palë të treta:}
Objekti:Demshperblim page
Dt.e regjistrimit: 09-09-2014

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:06-11-2014
Akti:7910
Paditës:Idriz Shehu
I paditur:Drejtoria e Pergjithshme e Policise se Shtetit Tirane, Drejtoria Rajonale e Kufirit dhe e Migracionit Kukes
Palë të treta:}
Objekti:Demshperblim page
Dt.e regjistrimit: 08-10-2014

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:06-11-2014
Akti:8056
Paditës:Qerim Xhameta
I paditur:Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore, Instituti I Sigurimeve Shoqerore
Palë të treta:}
Objekti:Kundershtim urdher mbyllje pensioni date 28/02/2011 detyrim lidhje pensioni
Dt.e regjistrimit: 10-10-2014

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:06-11-2014
Akti:7906
Paditës:Mikail Dhima
I paditur:Drejtoria e Pergjithshme e Burgjeve Tirane, Instituti I Ekzekutimeve te Vendimeve Penale Peqin
Palë të treta:}
Objekti:Demshperblim page
Dt.e regjistrimit: 08-10-2014

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:06-11-2014
Akti:6947
Paditës:Ergest Zeqo
I paditur:Keshilli I Bashkise Fier
Palë të treta:}
Objekti:Detyrim per te legjitimuar mandatin e paditesit per te plotesuar vendin vakant te punes
Dt.e regjistrimit: 09-09-2014

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:06-11-2014
Akti:7280
Paditës:Shoqeria “Shkolla e Larte Universitare Jopublike “Universiteti Luarasi” shpk
I paditur:Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Tregtise dhe Sipermarrjes
Palë të treta:Bashkia Tirane, Ministria e Mireqenies Sociale dhe Rinise}
Objekti:Pavlefshmeri akti nr.1448 date 05/12/2013. Rivendosje ne vend te te drejtave te cenuara
Dt.e regjistrimit: 17-09-2014

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:06-11-2014
Akti:6943
Paditës:Shoqata “Gruaja per Arsim, Kulture, Sport ne Perkrahje te Femijeve” Berat
I paditur:Drejtoria Rajonale Tatimore Berat, Drejtoria e Apelimit Tatimor Tirane
Palë të treta:}
Objekti:Pavlefshmeri akti nr.357/2 date 24.02.2010 nr.2666 date 26.07.2012, nr.25322/1 date 14.01.2013
Dt.e regjistrimit: 09-09-2014

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:06-11-2014
Akti:6893
Paditës:Pellumb Zeqiraj
I paditur:Drejtoria Arsimore Permet
Palë të treta:}
Objekti:Demshperblim page
Dt.e regjistrimit: 09-09-2014

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:06-11-2014
Akti:6882
Paditës:Gjenci Teleku
I paditur:Drejtoria Rajonale e Kultures Kombetare Gjirokaster
Palë të treta:}
Objekti:Demshperblim page
Dt.e regjistrimit: 09-09-2014

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:06-11-2014
Akti:8044
Paditës:Bektash Mandri
I paditur:Agjensia e Mbrojtjes se Konsumatorit
Palë të treta:}
Objekti:Demshperblim page
Dt.e regjistrimit: 10-10-2014

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes


Nr. total i rekordeve:27,235
< Para1 2 3 4 52723
2724 Pas >


Copyright © Administrative Court of Appeal · Të gjitha të drejtat e rezervuara. ·