Dispozitivi
Dt.vendimi nga: Deri:   

Akti:
Padites:
I paditur:
Pale te treta:
Objekti:
< Para 12680 2681 2682 2683 26842691 Pas >
Nr. total i rekordeve:26,901
Dt.e Vendimit:08-04-2021
Akti:31154-04378-86-2018
Paditës:Zmajl Metaliaj
I paditur:Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore, Tirane
Palë të treta:}
Objekti:Shfuqizimin e urdherit te mbylljes se pensionit nr —- date 03.07.2018. Anullimin e shumes debitore 1826021 leke, Detyrimin e pales te paditur te me rilidhe pensionin sipas ligjt 150/2014 date 06.11.2014 ? qe nga momenti qe me ka lindur e drejta e ne vazhdim.
Dt.e regjistrimit: 12-11-2018

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:08-04-2021
Akti:31107-03291-86-2017
Paditës:Aela Stermasi
I paditur:Bashkia Tirane
Palë të treta:}
Objekti:1. Shfuqizimin teresisht te vendimit nr. 17779 Prot.,date. 12.11.2015″Per Lirimin nga Sherbimi civil” dhe I Urdherit nr.17779/3 dt.24.112015 per Lirimin nga Sherbimi Civil.2.Detyrimin e pales se paditur te me ktheje ne vendin e meparshem te punes.3.Detyrimin e pales se paditur te me paguaje pagen nga momenti i nderprerjes se marredhenieve te punes deri ne kthimin ne vendin e punes.4.Detyrimin e pales se paditur,per te paguar shpenzimet gjyqesore,shpenzimet e ekzekutimit dhe te tarifes per venien ne ekzekutim sipas percaktimeve te pikes 2,te nenit 66,te ligjit nr.49/2012, date 03.05.2012 “Per organizimin dhe funksionimin e gjykatave administrative dhe gjykimin e mosmarreveshjeve administrative”.
Dt.e regjistrimit: 19-06-2017

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:08-04-2021
Akti:31156-02032-86-2020
Paditës:Ardian Gocallari
I paditur:Agjencia Shteterore e Kadastres, Kisha Ortodokse Autoqefale e Shqiperise
Palë të treta:Avokatura e Shtetit Korce}
Objekti:Kundershtimin si te marre ne kundershtim me ligjin te aktit administrative Urdherit nr. 150, date 11.11.2019 te pales se paditur dhe detyrimin e pales se paditur ASHK Drejtoria Vendore Korce te perfshije objektet e paditesit ne proces legalizimi, pasi plotesojne te gjitha kriteret ligjore si te tilla.
Dt.e regjistrimit: 08-09-2020

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:08-04-2021
Akti:31121-04920-86-2017
Paditës:Herta Peti (Garaj)
I paditur:Osman Shalari, Drita Shalari, Artil Shalari, Alban Shalari, Ermelinda Shalari, Agjencia e Legalizimit, Urbanizimit dhe Integrimit te Zonave/Ndertimeve Informale
Palë të treta:Dashamir Garaj, Myslym Garaj, Avokatura e Shtetit?}
Objekti:Njohje e te drejtes reale te legalizimit te baneses, te truallit dhe te oborrit funksional, sipas vetedeklarimit ne Drejtorine Rajonale te ALUIZNI-t Tirane. 2. Pavlefshmeria e vetedeklarimit te te paditurve te paraqitur prane Drejtorise Rajonale te ALUIZNI-t Tirane. 3. Detyrimi i te paditurit Agjencia e Legalizimit, Urbanizimit dhe Integrimit te Zonave/Ndertimeve Informale, te kryeje procedurat e legalizimit dhe t’i jape paditeses leje legalizimi per ndertesen, truallin dhe oborrin funksional sipas vetedeklarimit.
Dt.e regjistrimit: 27-09-2017

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:08-04-2021
Akti:31151-02304-86-2020
Paditës:Ahmet Gjuta
I paditur:Prefekti i Qarkut Tirane, Drejtoria e Pergjithshme e Gjendjes Civile
Palë të treta:Avokatura e Shtetit}
Objekti:Detyrimin e paleve te paditura te bejne korigjimin e gabimit material te mbimerit ne Aktin e marteses menr46akti dt.29.05.1992 te Gjendjes civile , Ibe Tirane dhe Arshiva e Qarkut Tirane, nga mbiemeri I shenuar Gabim GJYTA ne ate te rregullte GJUTA
Dt.e regjistrimit: 16-09-2020

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:08-04-2021
Akti:31018-06461-86-2016
Paditës:Ismail Sakaj
I paditur:Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore Vlore
Palë të treta:}
Objekti:Detyrimin e pales se paditur qe te me njohe si vjetersi ne pune: 1.a periudhen prej dates 02.01.1971- 31.08.1971 ne NB Kote 1.b periudhen prej dates 01.01.1991- 31.07.1992 ne NB Pete 1.c periudhen prej dates 01.08.1992- 31.05.1993 ne asistence.1.d periudhen prej dates 10.02.1995- 05.01.1997 prane “Vefa Holding” Perfshiijen e kesaj vjetersie ne pjesen tjeter te viteve per llogaritjen e plote te pensionit.
Dt.e regjistrimit: 30-12-2016

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:08-04-2021
Akti:31107-05567-86-2016
Paditës:Klevis Ibrahimi
I paditur:Bashkia Tirane
Palë të treta:}
Objekti:Shfuqizimi i aktit administrativ Urdher nr. 18975, date 20.06.2016 “Per revokim te aktit emerim ne detyre”, si nje akt i padrejte dhe i pambeshtetur ne ligj e ne prova. Detyrimi i te paditurit te demshperbleje paditesin me pagen e 12 muajve pune per shkak te zgjidhjes se njeanshme, te menjehereshme e te pajustifikuar te kontrates se punes. Detyrimi i te paditurit t’i paguaje paditesit pagen prej e 3 muaj pune qe ai do te perfitonte nga afati ligjor i njoftimit per zgjidhjen e marredhenieve te punes, parashikuar nga neni i 143 i K.Punes. Detyrimin e te paditurit te demshperbleje paditesin me pagen e 2 muajve pune per shkak te mosrespektimit te procedures se largimit nga puna, parashikuar nga neni 144 K.Punes. Detyrimi i te paditurit t’i paguaje paditesit shperblimin per vjetersi te barabarte me jo me pak se paga e nje 15-diteshi per cdo vit pune, parashikuar nga neni 145 i K.Punes, gjithsej 2 paga mujore per 4 vite vjetersi ne pune. Llogaritjen e demshperblimeve te mesiperme (gjithsej 19 paga mujore) duke marre per baze pagen mujore te paditesit. Shpenzimet gjyqesore, avokatore, pales se paditur.
Dt.e regjistrimit: 07-11-2016

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:08-04-2021
Akti:31107-06367-86-2016
Paditës:Taip Hoxhallari
I paditur:Bashkia Pogradec
Palë të treta:}
Objekti:1. Detyrimin e pales se paditur per demshperblimin me pagen e nje viti pune, per zgjidhje te kontrates se punes pa shkaqe te justifikuara. 2. Bazuar ne nenin 145/2 te K.Punes te detyroje palen e paditur qe ti paguaje paditesit pagen e nje 15 diteshi pune per cdo vit pune prane pales se paditur gjithsej 6 paga mujore. 3. Detyrimin e pales se paditur te demshperbleje paditesin me pagen e 2 muajve per mosrespektim te procedures se zgjidhjes se kontrates se punes, bazuar ne nenin 144 te K.Punes.
Dt.e regjistrimit: 29-12-2016

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:08-04-2021
Akti:31107-05393-86-2016
Paditës:Urani Germau
I paditur:Spitali Rajonal Berat
Palë të treta:}
Objekti:Shperblimi e demit te shkaktuar nga zgjidhja e pajustifikuar e kontrates se punes ne baze te nenit 155/1,3,5 te K.Punes, shperblimin per vjetersine ne pune ne baze te nenit 145 te K.Punes si dhe shperblim per procedurat e njoftimit per largimin nga puna.
Dt.e regjistrimit: 27-10-2016

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:08-04-2021
Akti:31107-06150-86-2016
Paditës:Sabihate Palushi
I paditur:Bashkia Tirane
Palë të treta:}
Objekti:Shfuqizimin e shkreses nr 7829 date 09.03.2016 ” urdher per zgjidhje te kontrates individuale te punes te Kryetarit te Bashkise Tirane Z. Erion Veliaj. Konstatimi i zgjidhjes se kontrates /marredhenies se punes me efekt te menjehershme pa shkaqe te justifikuara. Shperblimin prej 12 paga mujore bruto ( 48.000 dyzet e tete mije e nente qind leke ) per nderprerje te menjehershme dhe pa shkaqe te justifikuara te marredhenieve te punes 2 paga mujore bruto(48.000 dyzet e tete mije e nente qind leke) per mosrespektim te procedures se largimit nga puna. 3 paga mujore (48.000 dyzet e tete mije e nente qind leke) per mosrespektim te afateve te largimit nga puna. Shpenzimet gjyqesore ne ngarkim te pales se paditur
Dt.e regjistrimit: 14-12-2016

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes


Nr. total i rekordeve:26,901
< Para 12680 2681 2682 2683 26842691 Pas >


Copyright © Gjykata Administrative e Apelit · Të gjitha të drejtat e rezervuara. ·