Vendime
Dt.vendimi nga: Deri:   

Akti:
Padites:
I paditur:
Pale te treta:
Objekti:
< Para 12688 2689 2690 2691 26922697 Pas >
Nr. total i rekordeve:26,970
Dt.e Vendimit:12-05-2021
Akti:31113-04439-86-2017
Paditës:Kirov Babliku
I paditur:Keshilli i Ministrave, Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore Tirane
Palë të treta:}
Objekti:Detyrimin e Keshillit te Ministrave te plotesoje dy formularet (vertetim per periudhen e sherbimit ne funksion dhe vertetimin per pagen referuese per efekt te pensionit suplementar per periudhen 01.02.2003-31.12.2007 dhe t’i dorezohen paditesit. Detyrimin e DRSSH Tirane qe per periudhen 01.02.2003-31.12.2007 te me ktheje pergjigje per kerkesen time dhe te me caktoje pension suplementar per periudhen e punes ne Kryeminstri.
Dt.e regjistrimit: 08-09-2017

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:12-05-2021
Akti:31107-05131-86-2016
Paditës:Sokrat Arapaj
I paditur:Qendra per Formim Policor, Drejtoria e Policise e Qarkut Fier?
Palë të treta:}
Objekti:Detyrimin e te paditurit Qendra per Formim Policor, per te rifutur paditesit ne testin profesional te radhes, ne kursin e formimit professional Detyrimin e te paditurit Drejtoria e Policise se Qarkut Fier per vazhdimin e marredhenieve te punes deri ne kalimin e paditesit per ritestim, ne kursin e patrulles se pergjithshme;
Dt.e regjistrimit: 10-10-2016

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:12-05-2021
Akti:31107-05639-86-2016
Paditës:Robert Shahini
I paditur:Drejtoria e Pergjithshme e Transportit Rrugor Tirane
Palë të treta:}
Objekti:Detyrimin e te paditurit te me paguaje per shkak te zgjidhjes se menjehershme dhe te pajustifikuar te kontrates se punes Demshperblimin me pagen e nje viti Pagen e tre muajve qe do te perfitoja gjate afatit te njoftimit Dy muaj page per shkelje te procedures Shperblimin per vjetersi me pagen e nje 15 diteshi mbi (c’do vi pune te plote prej 4 paga per periudhen 10.01.2004 deri ne 06.03.2012 .
Dt.e regjistrimit: 10-11-2016

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:12-05-2021
Akti:31107-05795-86-2016
Paditës:Luan Skendaj
I paditur:Ministria e Mjedisit Tirane
Palë të treta:}
Objekti:Detyrimin e pales se paditur per te demshperblyer paditesen me tre paga per mosrespektimin e afateve te njoftimit (neni 143, 155/1 Kodit te Punes) Detyrimin e pales se paditur te demshperbleje paditesen me pagen e dy muajve per mosrespektimin e procedurave te zgjidhjes se marredhenieve te punes (neni 144 te K.Punes). Detyrimin e pales e paditur per te demshperblyer paditesen me pagen e 12 muajve per zgjidhjen e menjehershme dhe pa shkaqe te justifikuara te marredhenies se punes (neni 143, 155 pika 1 dhe 3 te K.Punes). Detyrimin e pales se paditur te paguaje ne favor te paditesit shperblimin per vjetersi ne pune. Shpenzimet, gjyqesore dhe ato te perfaqesimit me avokat.
Dt.e regjistrimit: 17-11-2016

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:12-05-2021
Akti:31025-02485-86-2017
Paditës:Valentin Turkeshi
I paditur:Zyra Vendore e Regjistrimit te Pasurive te Paluajtshme Tirane, Zyra Qendrore e Regjistrimit te Pasurive te Paluajtshme Tirane
Palë të treta:Arian Cela}
Objekti:Detyrimi i paleve te paditura te rregjistrojne vendimin nr. 2884 te Gjykates se Apelit Tirane me nr. akti 243 marre me date 12.10.1999 vendim i cili eshte lene ne fuqi nga Gjykata e Larte ne RSH me ane te vendimit nr. 413 date 09.05.2001. Kerkohet pajisja me kartele pronesie ose vertetim pronesie ose me certifikate pronesie per pasurine me nr 9/190 shtepi banimi e cila ndodhet ne rrugen Shinasi Dishnica me nr32 me siperfaqe trualli 101 m2 siperfaqe ndertimi 73 m2 sipas urdherimit te Gjykates se Apelit Tirane me vendimin nr. 389 date 28.04.2000 i formes se prere i lene ne fuqi me ane te vendimit nr. 413 date 09.05.2001 te Gjykates se Larte te RSH.
Dt.e regjistrimit: 17-05-2017

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:12-05-2021
Akti:31023-05203-86-2016
Paditës:Shoqeria “INSO Spa” shpk, Shoqeria “Montal” shpk, Shoqeria “Biometric Albania” shpk
I paditur:Qendra Spitalore Universitare “Nene Tereza” Tirane
Palë të treta:Avokatura e Shtetit}
Objekti:Detyrimin e te paditurit te paguaje shperblimin e demit ne shumen 327.104 Euro. Detyrimi i te paditurit te paguaje kamatat ligjore per shumen e mesiperme
Dt.e regjistrimit: 13-10-2016

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:12-05-2021
Akti:31107-05672-86-2016
Paditës:Astrit Blushi
I paditur:Qendra Sociale Multidisiplinare prane Bashkise Tirane
Palë të treta:}
Objekti:Detyrimin e pales se paditur te me paguaje demshperblimin prej 12 pagash mujore per shkak te zgjidhjes se kontrates se punes ne menyre te menjehershme dhe te pajustifikuar. Detyrimin e pales se paditur te me paguaje demshperblimin prej 2 pagash mujore per mosrespektim te procedures per zgjidhjen e kontrates se punes
Dt.e regjistrimit: 11-11-2016

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:12-05-2021
Akti:31154-01384-86-2018
Paditës:Shoqeria “G.P.G. Company” shpk Lushnje
I paditur:Inspektoriati Shteteror Teknik dhe Industrial
Palë të treta:Avokatura e Shtetit, Zyra Vendore Vlore}
Objekti:Shfuqizimin e aktit administrativ: akt-konstatimi me nr.45 date 22.08.2017 me Nr.000805 serie te mbajtur nga Inspektoret e I.SH.T.I Tirane dhe shfuqizimin e denimit me gjobe ne vleren prej 500.000 leke. -Shfuqizimin e aktit administrativ “Vendim Gjobe” me nr.6462 Prot date 14.09.2017 te Kryeinspektorit te Inspektoratit Shteteror Teknik dhe Industrial.
Dt.e regjistrimit: 13-04-2018

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:12-05-2021
Akti:31107-06184-86-2016
Paditës:Dhurata Narazani
I paditur:Qendra Spitalore “Xhaferr Kongoli” Elbasan
Palë të treta:Avokatura e Shtetit}
Objekti:Pavlefshmerine e zgjidhjes se marredhenies se punes te bere me urdherin e pales se paditur nr. 2 dt. 29.01.2013 ( 29.01.2016 ), cili me eshte komunikuar me shkresen nr. 139 Prot. dt. 29.01 2016 ) , per shkak se zgjidhja e kontrates vjen ne kundershtim me ligjin pasi eshte bere ne menyre te njeaneshme , te menjehereshme dhe pa shkaqe te justifikuara . Detyrimin e pales se paditur te me shperbleje demin per shkak te zgjidhjes se menjehershme dhe pa shkaqe te justifikuara te kontrates se punes nga punedhenesja ne masen e 22,5 pagave mujore te cilat perfaqesojne: Pagen per 2 muaj per mosrespektim te procedures se zgjidhjes kontrates Pagen per 8,5 muaj si shperblim per 17 vite te vjetersise ne pune Pagen per 12 muaj per shkak te zgjidhjes se menjehershme dhe pa shkaqe te justifikuara te kontrates se punes Detyrimin e pales se paditur paguaje shpenzimet gjyqesore
Dt.e regjistrimit: 14-12-2016

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:12-05-2021
Akti:31023-06397-86-2016
Paditës:Mehmet Selishta
I paditur:Keshilli i Qarkut Korce
Palë të treta:}
Objekti:Kthim shume si detyrim i papermbushur ne zbatim te vendimit te Gjykates kompetente. Shperblim demi jashtekontraktor dhe fitimin e munguar prrej 9 760 116 leke.
Dt.e regjistrimit: 29-12-2016

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes


Nr. total i rekordeve:26,970
< Para 12688 2689 2690 2691 26922697 Pas >


Copyright © Gjykata Administrative e Apelit · Të gjitha të drejtat e rezervuara. ·