Juridiksion fillestar
Dt.regj nga: Deri:   

Akti:
Padites:
I paditur:
Pale te treta:
Objekti:
< Para 1
2100 101 102 Pas >
Nr. total i rekordeve:1,019
Akti:31155-03242-86-2020
Paditës:Zhaklina Peto
I paditur:Keshilli i Emerimeve ne Drejtesi
Palë të treta:Presidenti i Republikes se Shqiperise
Objekti:Shfuqizimi i Vendimit Nr. 37, date 23.11.2020 per Ndalimin e kandidimit te kandidates Zhaklina Peto, ne vendin vakant per gjyqtar ne Gjykaten Kushtetuese, vakance e parakohshme shpallur nga Presidenti i Republikes ne daten 22.11.2019; Fshirja e Vendimit Nr. 37, dt 23.11.2020 nga faqja e KED; Shfuqizimin e Vendimit Nr. 3, date 20.11.2020, te zv. Kryetares se KED; Detyrimin e KED per tu mbeshtetur dhe per t’ju referuar ne proceduren e verifikimit te kandidatures se kandidates Zhaklina Peto, Raportit te ILDKPKI 2020 (ashtu sic referohet ne kete kerkese-padi); Lejimin e kandidimit te Znj. Zhaklina Peto per vakancen e parakohshme shpallur nga Presidenti i Republikes, ne daten 22.11.2019.
Dt.e regjistrimit: 03-12-2020
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:31139-02733-86-2020
Paditës:Bashkim Muslija
I paditur:Agjensia e Trajtimit te Prones
Palë të treta:
Objekti:Kundershtojme Pergjigjen 1756/1 dt. 17.09.2020 te ATP per mospranim korigjimi te gabimit material te Vendimit 175/13.05.1999 dhe kerkojme: 1. Ndreqjen e gabimit material e pasaktsise dukshme te Vendimit 175/13.5.1999 te KKKP Shkoder, dhene trashgimtarve te R.Muslise, ne keq-zbatim te ligjit 7699/21.04.1993 “Per kompensimin e tokes bujqesore”, nenet 1, 3, 8 qe per dynyme (385,000 m2) toke, qe kerkuam dhe u pranuan ne rubriken “Veren” te Vendimit, KKKP vendosi kompensim financiar te 7,500 m2 (ose 7,5 dynyme), ne vend te 235 dynyme (235,000 m2), toke e trajtuar nga ligji 7501 e te n’a kompensonte fizikisht 150 dynyme (150,000 m2), kenete shelgu e patrajtuar nga ligji 7501, e ndodhur ne f. Kuc, e njohur ne dokumente e ne si „Zalli i Ramo Muslise” , ose kompensim financiar te saj. Kompensimi financiar pronave te kryhet sipas cmimeve vendosur nga VKM 89/03.02.2016, duke respektuar ate dhe vendimet e GjEDNj ne ceshtjet Sharra e Beshiri kunder Shqiperise.
Dt.e regjistrimit: 16-10-2020
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:31157-02868-86-2020
Paditës:Jorgji Korra
I paditur:Agjencia e Trajtimit te Pronave Tirane
Palë të treta:
Objekti:Konstatimin e palvefshmerise absolute te vleresimit financiar te Vendimit Nr. 135, dt. 24/04/1996 te KKKP, prane Keshillit te Rrethit Durres, te kryer nga ATP pertej afatit prekulziv te parashikuar ne nenin 15 te Ligjit Nr. 133/2015 ndryshuar. Detyrimin e vleresimit financiar te Vendimit Nr. 135, dt. 24/04/1996 te KKKP, prane Keshillit te Rrethit Durres per te gjithe siperfagjen prej 75.000m2. Pagesen e shpenzimeve gjyqsore nga pala e paditur.
Dt.e regjistrimit: 06-11-2020
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:31154-03335-86-2020
Paditës:Shoqeria Detare “Grandi Navi Veloci”
I paditur:Ministria e Infrastruktures dhe Energjise, Ministria e Financave dhe Ekonomise, Autoriteti Portual Durres, Avokatura e Shtetit, Zyra Vendore Durres
Palë të treta:
Objekti:Shfuqizimin pjeserisht te udhezimit te perbashket nr.1568/3, date 14.07.2015 “Per percaktimin e tarifave te sherbimeve portuale ne Autoritetin portual Durres”, konkretisht pjesen qe percakton vleren fikse 0.15 euro per cdo prekje.
Dt.e regjistrimit: 07-12-2020
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:31155-03336-86-2020
Paditës:Inspektori i Larte i Drejtesise
I paditur:Keshilli i Larte i Prokurorise
Palë të treta:Elina Kombi
Objekti:1. Shfuqizim/paligjshmeri akti administrativ te vendimit nr.269, date 17.11.2020 te Keshillit te Larte te Prokurorise, me ane te se cilit eshte vendosur rrezimi i kerkeses se Inspektorit te Larte te Drejtesise, per procedimin disiplinor nr.251/31, date 21.07.2020 ndaj prokurores Elina Kombi. 2. Zgjidhjen e pasojave te paligjshmerise, pranimin e kerkeses se Inspektorit te Larte te Drejtesise dhe caktimin ndaj magjistrates Elina Kombi te mases disiplinore “verejtje publike”, te parashikuar nga neni 105, paragrafi 1, shkronja `b’ dhe neni 107 i ligjit nr.96/2016 “Per statusin e gjyqtareve dhe prokuroreve” i ndryshuar, per shkeljen disiplinore te parashikuar nga neni 102, pika 1, shkronja ‘dh’ e ligjit nr.96/2016 “Per statusin e gjyqtareve dhe prokuroreve” i ndryshuar; ose: -Detyrimin e KLP te vendose ndaj magjistrates Elina Kombi masen disiplinore “verejtje publike”, te parashikuar nga neni 105, paragrafi 1, shkronja ‘b’ dhe neni 107 i ligjit nr.96/2016 “Per statusin e gjyqtareve dhe prokuroreve” i ndryshuar, per shkeljen disiplinore te parashikuar nga neni 102, pika 1, shkronja ‘dh’ e ligjit nr.96/2016 “Per statusin e gjyqtareve dhe prokuroreve” i ndryshuar.
Dt.e regjistrimit: 07-12-2020
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:31155-03422-86-2020
Paditës:Besim Greca
I paditur:Keshilli i Ministrave, Bashkia Tirane
Palë të treta:
Objekti:Shfuqizimi teresisht i vendimeve:
1. Vendim nr.82 date 31.01.2020 te KM “Per shpalljen e zones se re per zhvillim ne njesine administrative Baldushk, Bashkia Tirane dhe caktimin e Bashkise Tirane si njesi administrative”, pasi cenon pronen time.
2. Vendim nr.5797 date 30.03.2020 te Kryetarit te Bashkise Tirane “Per miratimin e Planit te Detyruar Vendor, per kontraten e sherbimit me nr.7982/18 prot. date 28.02.2020, Loti I “Hartimi i Planeve te Detyruara Vendore (PDV) Per shpalljen e zones se re per zhvillim ne njesine Administrative Baldushk, Bashkia Tirane”, pasi cenon pronen time.
Dt.e regjistrimit: 15-12-2020
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:31155-03423-86-2020
Paditës:Eugen Papandile
I paditur:Keshilli i Emerimeve ne Drejtesi
Palë të treta:Avokati i Popullit, Presidenti i Republikes se Shqiperise, Komisioneri per Mbrojtjen nga Diskriminimi
Objekti:- Pavlefshmeria e vendimit Nr. 35, date 09.10.2020 te Keshillit te Emerimeve ne Drejtesi “Per ndalimin e kandidimit te z.Eugen Papandile, ne vendin vakant per gjyqtar ne Gjykaten Kushtetuese, shpallur nga Presidenti i Republikes ne daten, 22.11.2019”.
- Konstatimin e shkeljes se nenit 6, 8, 14, 17 te KEDNJ si rezultat i ndalimit te kandidimit per anetar ne GJK.
- Detyrimin e pales se paditur, KED te perfundoje proceduren per z. Eugen Papandile per vakancen e shpallur nga Presidenti i Republikes ne daten 22.11.2019.
Dt.e regjistrimit: 15-12-2020
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:31155-03479-86-2020
Paditës:Premtim Kryemadhi
I paditur:Keshilli i Qarkut Diber
Palë të treta:
Objekti:Shfuqizimin e Vendimit te Keshillit te Qarkut Diber nr. 17, date 08.10.2020 “Per miratimin e disa ndryshimeve ne strukturen organizative dhe nivelit te pagave te administrates se Keshillit te Qarkut Diber per vitin 2020”.
Dt.e regjistrimit: 18-12-2020
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:31155-03480-86-2020
Paditës:Klajdi Mone
I paditur:Keshilli i Emerimeve ne Drejtesi
Palë të treta:Presidenti i Republikes se Shqiperise, Avokati i Popullit
Objekti:Shfuqizimin e vendimit me pasoje pavlefshmerine nr. 51, date 11.12.2020 “Per ndalimin e kandidimit te zotit Klajdi Mone ne vendin vakant per gjyqtar ne Gjykaten Kushtetuese, shpallur nga Presidenti Republikes ne daten 07.02.2018, rishpallur ne daten 27.09.2019 dhe( rishpallur ne daten 24.09.2020″ te Keshillit te Emerimeve ne Drejtesif, vetem persa i perket ndalimit per kriterin e integritetit te figures;
Detyrimin e pales se paditur KED, te perfundoje proceduren per Klajdi Mone per vakancen e shpallur nga Presidenti i Republikes ne daten 07.02.2018, rishpallur ne datat 27.09.2019 dhe 24.09.2020 dhe per kete shkak kalimin ne proceduren e vleresimit dhe pikezimit;
Dt.e regjistrimit: 18-12-2020
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:31155-03592-86-2020
Paditës:Shiqiri Manjani
I paditur:Keshilli i Larte i Prokurorise
Palë të treta:
Objekti:1. Shfuqizimin e Vendimit Nr. 295, date 17.12.2020, nxjerre nga Keshilli Larte i Prokurorise “Mbi ndalimin e pranimit te kandidatit Z. Shiqiri Manjani ne programin e formimit fillestar te Shkolles se Magjistratures ne vitin akademik 2020-2021, 2. Kualifikimin e kandidatit Z. Shiqiri Manjani per tu pranuar ne programin e formimit fillestar ne Shkollen e Magjistratures.
Dt.e regjistrimit: 29-12-2020
                                                                                    Detajet e çështjes


Nr. total i rekordeve:1,019
< Para 1
2100 101 102 Pas >


Copyright © Gjykata Administrative e Apelit · Të gjitha të drejtat e rezervuara. ·