Dispozitivi
Dt.vendimi nga: Deri:   

Akti:
Padites:
I paditur:
Pale te treta:
Objekti:
< Para 12679 2680 2681 2682 26832697 Pas >
Nr. total i rekordeve:26,970
Dt.e Vendimit:24-02-2021
Akti:31114-00025-86-2018
Paditës:Rifat Kojku
I paditur:Zyra Qendrore e Regjistrimit te Pasurive te Paluajtshme Tirane, Zyra Vendore e Regjistrimit te Pasurive te Paluajtshme Tirane
Palë të treta:}
Objekti:1- Shfuqizimin e akteve administrative shkreses nr. 1529/1 prot., date 03.08.2017 te pales se paditur Zyres Qendrore te Regjistrimit te Pasurive te Paluajtshme Tirane dhe te shkreses nr. ska protokolli, date 14.5.2016 te Zyres Vendore te Regjistrimit te Pasurive te Paluajtshme Tirane. 2- Detyrimin e pales se paditur Zyres Vendore te Rregjistrimit te Pasurive te Paluajtshme Tirane qe te me regjistroje pasurite e paluajtshme sipas aktit te fitimit te pronesise kontrate shkembimi me nr. 244 rep., e nr. 182 kol., date 24.02.2016.
Dt.e regjistrimit: 08-01-2018

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:18-02-2021
Akti:31107-03498-86-2016
Paditës:Fatjon Kodra
I paditur:Drejtoria e Pergjithshme e Policise
Palë të treta:}
Objekti:Shfuqizimin e urdherit Nr. 320, date 04.02.2015 “Per Perjashtim nga Policia te nje punonjesi policie”. Detyrimin e pales se paditur Drejtoria e Pergjithshme e Policise se Shtetit te paguaje ne favor e paditesit Fatjon Kodra nje demshperblim prej 12 pagash mujore. Detyrimin e pales se paditur te riktheje paditesin Fatjon Kodra ne policine e shtetit ne funksion te barazvlefshem me Graden policore K/inspektor.
Dt.e regjistrimit: 04-07-2016

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:18-02-2021
Akti:31025-03399-86-2016
Paditës:Prefekti i Qarkut Tirane
I paditur:Ramiz Vasili [I Paditur] Pranvera Vasili [I Paditur] Juljana Vasili [I Paditur] Taulant Vasili [I Paditur] Olsi Vasili
Palë të treta:Zyra Vendore e Regjistrimit te Pasurive te Paluajtshme Tirane }
Objekti:Shfuqiizimin e plote Aktit te Marrjes se Tokes Bujqesore ne Pronesi Nr. 322, date 10.05.1996 me siperfaqe totale 5500 m2, ne emer te familjes bujqesore te perfaqesuar nga Ramiz Qamil Valisi, leshuar nga Komisioni i Ndarjes se Tokes se fshatit Kashar. Detyrimin e Familjes bujqesore Ramiz Valisi te paguaje vleren e prones se shitur ne shumen 2 381 500 leke (dymilion e treqind e tetedhjete e nje mije e peseqind).
Dt.e regjistrimit: 29-06-2016

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:07-04-2021
Akti:31140-00935-86-2019
Paditës:Vasilika Hysi, Mimi Kodheli, Eglantina Gjermeni, Enkelejda Shkreli, Ermonela Felaj?
I paditur:Kuvendi i Republikes se Shqiperise
Palë të treta:Avokatura e Shtetit Zyra Vendore Tirane}
Objekti:Detyrimi i Kuvendit te Shqiperise per pagesen e te gjitha perfitimeve financiare ne ushtrimin e funksionit te Deputetit, per periudhen 7 shtator 2009 – 31 maj 2010.
Dt.e regjistrimit: 08-03-2019

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:07-04-2021
Akti:31015-04597-86-2016
Paditës:Pavlin Marku
I paditur:Bashkia Fushe Arrez Qarku Shkoder
Palë të treta:}
Objekti:Shpallje absolutisht te pavlefshem te aktit -administrativ “Urdher nr 39/48 date 29.09.2015 te Kryetarit te Bashkise Fushe-Arrez.” Rregullimin e pasojave te ardhurave nga zbatimi i ketij akti absolutisht te pavlefshem.
Dt.e regjistrimit: 16-09-2016

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:07-04-2021
Akti:31018-04856-86-2016
Paditës:Nurije Kllogjri
I paditur:Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore Elbasan, Instituti i Sigurimeve Shoqerore Tirane
Palë të treta:Avokatura e Shtetit}
Objekti:Detyrimin e te paditurit per te me njohur te verteta ditet e punes te shenuara ne faqen nr. 73 te regjistrit nr. 1 te vjetersise ne pune per ish anetaret e kooperatives bujqesore Dritaj Komuna Qukes Librazhd Detyrimin e te paditurit per te me lidhur pension pleqerie si nene me shume femije.
Dt.e regjistrimit: 28-09-2016

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:07-04-2021
Akti:31020-04964-86-2016
Paditës:Lonart Berberaj
I paditur:Zyra Gjendjes Civile Bashkia Patos
Palë të treta:}
Objekti:Njohjen si te vertete te dokumentit akt lindje i Zyres se Gjendjes Civile Bashkia Livadhia Prefektura e Viotia Greqi dhe si te pavertete certifikaten personale te leshuar nga Njesia Administrative Patos Bashkia Patos Te urdherohet pala e paditur te beje ndryshimet perkatese.
Dt.e regjistrimit: 30-09-2016

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:07-04-2021
Akti:31159-00847-86-2020
Paditës:Mirsida Murataj, Ardit Loloci,Renato Ziu
I paditur:Qendra e Botimeve Zyrtare, Ministria e Drejtesise
Palë të treta:Komisioneri per Mbrojtjen e te Dhenave Personale, Avokatura e Shtetit}
Objekti:Konstatimin e pavlefshmerise te aktit normativ Urdher Nr.990 date 04.02.2016 “Per Miratimin e Regjistrit te Profesionit te Permbaruesve Gjyqesore Private” te Ministrit te Drejtesise si pasoje e mungeses se publikimit ne Fletoren Zyrtare sipas ligjit nga Qendra e Botimeve Zyrtare
Rregullimin e pasojave ne drejtim te paditesave si rezultat i zbatimit te gabuar te parashikimeve ligjore
Marrja e mases se sigurimit te padise duke vendosur pezullimin e zbatimit te aktit “Urdher i Ministrit te Drejtesise Nr.990, date 04.02.2016 “Per Miratimin e Regiistrtt te Profesionit te Permbaruesve Gjyqesore Private” deri ne perfundimin ne themel te gjykimit te kesaj çeshtje 4. Shpenzimet giyqesore, avokatore etj, te paditurit
Dt.e regjistrimit: 28-04-2020

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:08-04-2021
Akti:31108-04200-86-2016
Paditës:Laurenc Kazazi
I paditur:Dega e Thesarit Librazhd, Ministria e Financave Tirane
Palë të treta:Prokuroria e Rrethit Gjyqesor Elbasan, Avokatura e Shtetit?}
Objekti:Detyrimin e pales se paditur te me kompensoje per paraburgim te padrejte, per periudhen 01.02.014 – 04.08.2014, gjithsej 277 dite, ne shumen 1.385.000 leke.
Dt.e regjistrimit: 01-09-2016

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:08-04-2021
Akti:31107-05798-86-2016
Paditës:Leonora Rama
I paditur:Spitali “Ihsan Cabej” Lushnje
Palë të treta:}
Objekti:Detyrimin e paleve te paditura per demshperblim per zgjidhje te menjehershme te pajustifikuar te kontrates se punes nga punedhenesi, ne vleren e 12 (dymbedhjete) pagave mujore. Detyrimin e paleve te paditura per demshperblim per mosrespektimin e afatit te njoftimit ne vleren e 3 (tre) paga mujore.Detyrimin e paleve te paditura per demshperblim per shkelje te procedures se zgjidhjes se kontrates, ne vleren e 2 (dy) pagave mujore. Detyrimin e paleve te paditura per shperblimin per vjetersine ne vleren e 7 muaj e gjysme paga mujore. Detyrimin e paleve te paditura te paguajne ne total 24 e gjysme paga mujore, brenda nje afati prej 6 (gjashte) muaj.
Dt.e regjistrimit: 17-11-2016

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes


Nr. total i rekordeve:26,970
< Para 12679 2680 2681 2682 26832697 Pas >


Copyright © Gjykata Administrative e Apelit · Të gjitha të drejtat e rezervuara. ·