Dispozitivi
Dt.vendimi nga: Deri:   

Akti:
Padites:
I paditur:
Pale te treta:
Objekti:
< Para 12681 2682 2683 2684 26852691 Pas >
Nr. total i rekordeve:26,901
Dt.e Vendimit:12-04-2021
Akti:31107-01570-86-2016
Paditës:Hajrie Dedja
I paditur:Qendra Ekonomike e Zhvillimit dhe Edukimit te Femijeve prane Bashkise Tirane
Palë të treta:}
Objekti:Detyrimin e pales se paditur per te me demshperblyer me pagen e nje viti, per zgjidhjen e menjehershme dhe pa shkaqe te justifikueshme te kontrates se punes. Detyrimin e pales se paditur perte me deshperblyer me pagen e dy muajve, per mosrespektimin e pro
Dt.e regjistrimit: 08-04-2016

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:13-04-2021
Akti:31138-01102-86-2020
Paditës:Meri Hoxha (Sallabanda), Katerina Sallabanda,Vilma Sallabanda,Sidona Sallabanda,Aferdita Sallabanda,Artan Nishku,Gjergji Caushi,Pranvera Xhoxhi,Galina Papa (Nishku),Pavli Nishku,Andi Nishku,Milena Nishku,Kostandin Nishku,Genti Nishku,Darina Resuli (Nishku),Elizana Nishku,Ilir Nishku
I paditur:Agjencia e Trajtimit te Pronave
Palë të treta:}
Objekti:Ndryshimin e vleresimit te kryer nga ana e Agjencise per Trajtimin e Pronave (ATP) per siperfaqen prej 3103 m2 ne pronesine tone (sipas Vendimit n. 682 dt 27.08.1998 te Agjencise se Kthimit dhe Kompensimit te Pronave) e ndodhur ne ZK 8280 Tirane
Dt.e regjistrimit: 02-06-2020

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:13-04-2021
Akti:31025-01909-86-2017
Paditës:Zoi Meco
I paditur:Zyra Rajonale e Regjistrimit te Pasurive te Paluajtshme Vlore
Palë të treta:Avokatura e Shtetit}
Objekti:Detyrimin e pales se paditur ZRPP Vlore te pajise me certificate pronesie trashegimtaret ligjore te Petro Mecos
Dt.e regjistrimit: 18-04-2017

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:14-04-2021
Akti:31114-05944-86-2017
Paditës:Avdul Yzeiri
I paditur:Zyra Vendore e Rregjistrimit te Pasurive te Paluajtshme Vlore
Palë të treta:Zyra Vendore e Avokatures se Shtetit, Vlore?}
Objekti:Shfuqizimin e aktit administrativ Nr. 3644, date 11.06.2012. – Detyrimin e pales se paditur te beje regjistrimin e pasurise lloji truall blere nga Komuna Qender ne dt. 27.09.2001, me nr. vendimi 113, me siperfaqe 98 m2.
Dt.e regjistrimit: 06-12-2017

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:15-04-2021
Akti:31010-01566-86-2017
Paditës:Shoqeria “Scholz Internationale Handelsgesellschaft” mbH?
I paditur:Qendra Kombetare e Biznesit (QKB)
Palë të treta:Gjovana Sokolaj}
Objekti:Shfuqizim i Aktit te QKB-se numer Prot. 7253/1, date 22.09.2016 Shfuqizimi i regjistrimit te aplikimit te kryer nga Gjovana Sokolaj ne ceshtjen me numer CN-885652-08-16 Kthimin e gjendjes se regjistrimit ne gjendjen e meparshme.
Dt.e regjistrimit: 29-03-2017

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:15-04-2021
Akti:31107-06107-86-2016
Paditës:Kristaq Gerveni
I paditur:Kryeministri i Republikes se Shqiperise, Ministri i Mbrojtjes, Shefi i Shtabit te Pergjithshem te Forcave te Armatosura
Palë të treta:Presidenti i Republikes se Shqiperise}
Objekti:Shfuqizimin e Urdhrit te Kryeministrit nr. 242 date 06.10.2014, “Per nxjerrje ne rezerve” dhe te veprimit tjeter administrativ te te paditurve ne fazen e propozimit te urdhrit dhe ne fazen e ekzekutimit te tij. Detyrimin e te paditurve per emerimin ne detyre, sipas grades dhe pagimin e diferencave te pages nga data e nderprerjes se pages deri ne diten e ekutimit te vendimit dhe te kamatave ligjore mbi to. Detyrimin e te paditurve per t’i respektuar paditesitkarrieren ushtarake uke e perfshire ne konkurrimin per karriere. Shpenzimet gjyqesore ne ngarkim te te paditurve. Nese nuk pranohet ky kerkim, kerkoj: Konstatimin e pavlefshmerise absolute te Urdhrit te Kryeministrit nr. 242 date 06.10.2014, “Per nxjerrje ne rezerve” dhe te veprimit tjeter administrativ te te paditurve ne fazen e propozimit te urdhrit dhe ne fazen e ekzekutimit te tij. Detyrimin e te paditurve per emerimin ne detyre, sipas grades dhe pagimin e diferencave te pages nga data e nderprerjes se pages deri ne diten e ekzekutimit te vendimit dhe te kamatave ligjore mbi to. Detyrimin e te paditurve per t’i respektuar paditesit karfieren ushtarake duke e perfshire ne konkurrimin per karriere. Shpenzimet gjyqesore ne ngarkim te te paditurve.
Dt.e regjistrimit: 12-12-2016

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:15-04-2021
Akti:31147-05378-86-2017
Paditës:Fatime Lula
I paditur:Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore Gjirokaster
Palë të treta:}
Objekti:Detyrimin e pales se paditur DRSSH Gjirokaster, te njohe si kohe sigurimi per efekt pensioni invaliditeti shteteror, periudhen 01 Janar 2001 deri ne 30 Dhjetor 2010. 2-Shfuqizimin e aktit administrativ nr. 3876 date 16.11.2016 te titulluar “Njoftim per likujdim detyrimi” me te cilin paditesja eshte shpallur debitore ne shumen 544000 (pesqind e dyzet e kater mije) leke.
Dt.e regjistrimit: 30-10-2017

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:16-04-2021
Akti:31114-04999-86-2017
Paditës:Shaban Kapllani, Tefta Kapllani
I paditur:Zyra Qendrore e Rregjistrimit te Pasurive te Paluajtshme, Zyra Vendore e Rregjistrimit te Pasurive te Paluajtshme Tirane
Palë të treta:Avokatura e Shtetit, Drejtoria e Shendetit Publik}
Objekti:Shfuqizimin e urdherit nr. 1301 date 17.04.2012 te kufizimit mbi pasurine tone me nr. 5/122 regjistruar nr.hip 390, nr. rendor 365 date 26.10.2000 . -Shfuqizimin e urdherit nr.809, date 02.03.2012 te refuzimit te rregjistrimit te rregjistrit te regjistruesit ZVRPP Tirane. -Detyrimin e pales se paditur per te bere fshirjen e rregjistrimit per pasurine nr. hip 2023 date 20.05.1997, rregjistruar ne kartelen e pasurise ZK 8250 vol 13 fq 117 te Ministrise se Shendetesise (Drejtorise Shendetit Publik). -Detyrimin e pales se paditur per pajisjen me dokument pronesie per pasurine rone nr 5/122, rregjistruar me nr. hip. 390 dhe nr. rendor 365 date 26.10.2000.
Dt.e regjistrimit: 03-10-2017

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:19-04-2021
Akti:31154-04254-86-2019
Paditës:Bankers Petroleum Albania ltd (BPAL)
I paditur:Njesia Administrative Bubullime, Bashkia Lushnje, Keshilli i Bashkise Lushnje
Palë të treta:Zyra Vendore e Avokatit te Shtetit Vlore}
Objekti:Shfuqizim i pjesshem i aktit normativ vendor vendimit te keshillit komunal te Komunes Bubullime nr.1 date 24.02.2014 per pjesen e tarifes se pastrimit dhe ndotjes per BPAL.
Ndryshimin e vendimit nr. 195 Prot., date 12.03 .2014, te Komunes Bubullime per taksen e nderteses duke e percaktuar ate ne shumen 495.000 leke.
Shfuqizimin e vendimit nr. 195 Prot, date 12.03.2014, te Komunes Bubullime per tarifen e pastrimit pasi BPAL nuk i ofrohet sherbim.
Shfuqizimin e vendimit nr. 195 Prot, date 12.03.20 14 te Komunes Bubullime per tarifen e ndotjes se ambientit.
Dt.e regjistrimit: 06-12-2019

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:19-04-2021
Akti:31115-01396-86-2019
Paditës:Mynevere Godo, Aida Cavo, Zamira Sinoimeri, Shpresa Vercani, Adriatik Vercani, Artur Vercani, Gentian Vercani, Adela Bahiti, Rajmonda Tirana, Fiordi Tirana, Oklant Tirana, Merita Tirana, Vjollca Tirana, Dorina Prifti, Ardian Coku, Rezart Tirana, Enver Jaho
I paditur:Agjensia e Trajtimit te Pronave
Palë të treta:}
Objekti:Kundershtimin si te pabazuar ne ligj e ne prova te procesit te vleresimit te Vendimit Nr. 462/2 date 12.10.1994 te ish KKK Pronave Elbasan per subjektin e shpronesuar Alush Vercani, ne lidhje me percaktimin e zerit kadastral nga toke are, ne toke truall dhe perfundimin e procedurave te ekzekutimit te ketij vendimi nga ana e pales se paditur.
Dt.e regjistrimit: 09-04-2019

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes


Nr. total i rekordeve:26,901
< Para 12681 2682 2683 2684 26852691 Pas >


Copyright © Gjykata Administrative e Apelit · Të gjitha të drejtat e rezervuara. ·