Dispozitivi
Dt.vendimi nga: Deri:   

Akti:
Padites:
I paditur:
Pale te treta:
Objekti:
< Para 12682 2683 2684 2685 26862697 Pas >
Nr. total i rekordeve:26,969
Dt.e Vendimit:19-04-2021
Akti:31025-00520-86-2017
Paditës:Asllan Saliaj
I paditur:Zyra Vendore e Regjistrimit te Pasurive te Paluajtshme Vlore
Palë të treta:Avokatura e Shtetit}
Objekti:Detyrimin e pales se paditur ZVRPP Vlore te regjistroje objektin “Ish-qender brigade V” me siperfaqe te objektit 41.9 m2 e ndodhur ne “Ujin e Ftohte” Vlore Detyrimin e pales se paditur per leshimin e certifikates/vertetimit te pronesise
Dt.e regjistrimit: 07-02-2017

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:20-04-2021
Akti:31138-02238-86-2020
Paditës:Gani Beliu
I paditur:Agjensia e Trajtimit te Pronave
Palë të treta:}
Objekti:Shfuqizimin vleresimit financiar te Agjencise se Trajtimit te Pronave (ATP), publikuar ne Buletinin e Njoftimeve Zyrtare Nr.8, dt. 04.03.2019, per vendimin N.r. 577, dt. 02.05.1996 te Komisionit te Kthimit dhe Kompensimit te Pronave te Rajonit Nr. 2 Tirane, ne emer te ish Pronarit Edije Meniku.
Dt.e regjistrimit: 15-09-2020

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:20-04-2021
Akti:31107-04101-86-2016
Paditës:Ylli Selami
I paditur:Bashkia Mallakaster
Palë të treta:}
Objekti:Shfuqizimin e vendimit, Njoftimin per zgjidhjen e kontrates se punes Nr. 985/2 prot, date 09.10.2015, dhene nga punedhenesi Bashkia Mallakaster. Detyrimi i te paditurit per te demshperblyer paditesen me pagen e 1 (nje) viti pune si rrjedhoje e zgjidhjes se menjehereshme e pa shkaqe te justifikuara te marredhenieve te tij te punes: me 3 (tre) paga mujore per mosrespektimin te afatit te njoftimit per largim nga puna: 2 (dy) paga mujore per mosrespektim te procedures se largimit nga puna. Detyrimin e te paditurit, te rikthej paditesin ne vendin e meparshern te punes ne detyren e Elektricistit, prane Bashkise Mallakaster.
Dt.e regjistrimit: 30-08-2016

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:20-04-2021
Akti:31154-02131-86-2020
Paditës:Dhoma Kombetare e Permbaruesve Gjyqesor Privat
I paditur:Ministria e Drejtesise
Palë të treta:}
Objekti:Shfuqizimi i aktit administrativ, urdher i ministrit te Drejtesise nr. 190, date 22.6.2020 “Per miratimin e listes se dokumenteve dhe format-it te vetedeklarimit per rifreskimin e dosjeve personale te permbaruesve gjyqesore privat.”
Dt.e regjistrimit: 11-09-2020

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:20-04-2021
Akti:31146-02787-86-2018
Paditës:Koco Mati [Person i Trete] Fredi Ndroqi, Eriketa Bejleri, Ardit Ndroqi, Marius Ndroqi?
I paditur:Drejtoria e Sherbimit Spitalor Korce
Palë të treta:}
Objekti:Shperblim demi shendetesor, pasuror dhe jopasuror shkaktuar pales paditese nga infeksioni i marre ne sallen operatore te kontaminuar te Spitalit Rajonal Korce, duke demshpeblyer paditesin Fredi Ndroqi ne vleren 7.500.000 leke, paditesen Eriketa Bejleri (Ndroqi) ne vleren 1.500.000 leke, paditesin Ardit Ndroqi ne vleren 1.500.000 leke, paditesin Marius Ndroqi ne vleren 1.500.000 leke.
Dt.e regjistrimit: 04-07-2018

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:21-04-2021
Akti:31107-05221-86-2016
Paditës:Mexhide Hoxha
I paditur:Drejtoria Sherbimit Spitalor Puk
Palë të treta:}
Objekti:Konstatimin e pavlefshmerise se shkeputjes marredhenies punes, sipas “Shkreses” nr. 310 prot, date 27.11.2015 te Drejtoria e Sherbimit Spitalor Puke. Detyrimin e pales se paditur te me demshperbleje me pagen e nje viti pune per zgjidhjen e kontrates se punes pa shkaqe te arsyeshme, neni 153, 155/3 I kodit te punes, 7 paga mujore per vjetersi ne pune (neni 145/2 i Kodit te Punes). Shpenzimet Gjyqesore pales se paditur.
Dt.e regjistrimit: 13-10-2016

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:19-04-2021
Akti:31107-01928-86-2016
Paditës:Neritan Kalamishi
I paditur:Ministria e Drejtesise Tirane, Zyra Qendrore e Regjistrimit te Pasurive te Paluajtshme Tirane, Zyra Vendore e Regjistrimit te Pasurive te Paluajtshme Shkoder
Palë të treta:}
Objekti:Zgjidhjen e mosmarreveshjeve te punes te shkaktuara nga organi i administrates publike me Urdherin nr. 489/1 date 10.10.2013. te Ministrise se Drejtesise Detyrimin e pales se paditur te me demshperbleje pagen e dy muajve per mosrespektim te afatit te njoftimit ne zgjidhjen e marredhenieve te punes, sipas nenit 143 te K.Punes. Detyrimin e pales se paditur te me demshperbleje me pagen e dy muajve si rezultat i mosrespektimit te procedures se nderprerjes se marredhenieve te punes, e parashikuar ne nenin 144 pika 5 te K.Punes. Detyrimin e pales se paditur te me demshperbleje me pagen e nje viti pune, si demshperblim i percaktuar ne nenin 146 pika 3 te K.Punes, per zgjidhje te kontrates se punes pa shkaqe te arsyeshme. Detyrimin e pales se paditur te me paguaje shperblim per vjetersi ne pune me pagen e tre 15 diteshi, kjo per tre vite te plota pune me palen e paditur. Detyrimin e pales se paditur qe ne llogaritjen e demshperblimeve te mesiperme , t’i referohet pages baze si dhe shtesave te saj me karakter te perhershem, qe une kam perfituar muajit e fundit te punes. Ky kerkim mbeshtetet ne nenin 109 te K.Punes. Detyrimin e pales se paditur te me paguaje interesat dhe indeksimet e inflacionit ne rast se do te jete ne vonese ne pagimin e shperblimeve te lartpermendura. Ky kerkim mbeshtetet ne nenin 120 te Kodit te Punes.
Dt.e regjistrimit: 29-04-2016

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:21-04-2021
Akti:31140-00532-86-2019
Paditës:Kadri Tafa
I paditur:Enti Kombetar i Banesave, Dega Rajonale Tirane, Enti Kombetar i Banesave, Drejtoria e Pergjithshme
Palë të treta:Avokatura e Shtetit}
Objekti:Detyrimin e te paditurve Enti Kombetar Banesa, Drejtoria e Pergjithshme dhe Enti Kombetar Banesa, Dega Rajonale, Tirane t?i kthejne paditesit shumen e vleres monetare sipas ekstraktit bankar te dates 18.08.2018, te perllogaritur vetem per periudhen pas hyrjes ne fuqi te VKM-se nr. 367, date 18.04.2013 ?Per nje ndryshim ne vendimin nr. 678, date 18.06.2009 ??Per kthimin ne fond banesa te disa objekteve te Ish Kombinatit te Tekstileve te pambukta, ne Tirane, te Ndermarrjes Mekanike tekstile Tirane dhe Ish Shkolles se Partise, Tirane? dhe faturave bankare te dates 27.08.2015, gjithsej ne vleren totale 1.319.828 ( nje milion e treqinde e nentembedhejete mije e teteqinde e njezete e tete) leke te rinj, derdhur nga paditesi prane Institucionit Bankar Credins Bank SHA, per llogari te te paditurve, vjele ne kundershtim me piken 1, te VKM-se nr. 367, date 18.04.2013 ?Per nje ndryshim ne vendimin nr. 678, date 18.06.2009 ??Per kthimin ne fond banesa te disa objekteve te Ish Kombinatit te Tekstileve te pambukta, ne Tirane, te Ndermarrjes Mekanike tekstile Tirane dhe Ish Shkolles se partise, Tirane?.
Dt.e regjistrimit: 06-02-2019

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:22-04-2021
Akti:31112-00586-86-2018
Paditës:Bujar Madani
I paditur:Prokurori i Pergjithshem i Republikes se Shqiperise
Palë të treta:}
Objekti:1. Konstatim te Pavlefshmerise Absolute te Aktit administrativ (masa disiplinore) urdher nr. 104 date 20.04.2017 ?Per largim nga detyra te Oficerit te Policise Gjyqesore” te Prokurorit te Pergjithshem. 2. Rregullim te Pasojave, rikthim si Oficer i Policise Gjyqesore, ne zbatim te Urdheri nr. 94 dt.06.04.2017 “Per transferim te Oficerit te Policise Gjyqesore ne Prokuronne e Rrethit Gjirokaster”. 3. Detyrim te pales se paditur ti pagoje paditesit pagen e plote si Oficer i Policise Gjyqesore ne Prokurorine e Rrethit Gjyqesor Gjirokaster nga dt. 24.04.2017 qe ka dhene efektet “Urdheri” Nr. 104 dt.20.04.2017 si “mase disiplinore” deri ne rikthimin e tij ne vendin e punes. 4. Detyrim te paditurit te demshperbleje paditesin me 28 paga mujore.(keto nisur nga vjetersia 21 vite pune vleresimet shume mire ne vite, kushtet dhe poziten e paditesit rrethanat dhe pozita familjare dhe pozita shoqerore dhe shkeljes flagrante te ligjit, kohen e gjate te perfundimit gjykimit te padise kjo deri ne Gjykate te Apelit dhe Gjykaten e Larte). 5. Fshirje nga dosja personale e Oficer i Policise Gjyqesore Bujar Madanit te mases disiplinore “Largim nga detyra”. 6. Konstatim i pasaktesise te aktit “Urdher” Nr. 104 date 20.04.2017, kjo ne kundershtim me formen dhe elementet e tjere te detyrueshem, mungon ne arsyetim rezultati dhe procedura administrative disiplinore dhe vendimi i komisionit disiplinor te aktit. Nuk perputhet Urdheri me permbajtjen e qellimin e ligjit, kjo me rastet e largimit nga detyra
Dt.e regjistrimit: 02-02-2018

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:22-04-2021
Akti:31107-04643-86-2016
Paditës:Iljaz Krasniqi
I paditur:Drejtoria e Pergjithshme e Doganave
Palë të treta:}
Objekti:Shfuqizimi i plote i aktit administrativ – vendim nr. 29231/5 te protokollit date 12.01.2016, leshuar nga administrata e te paditures (Komisioni Disiplinor), per shkak te pavlefshmerise absolute te saj te marre ndaj paditesit Iljaz Krasniqi, me cilesine e punemarresit. Pavlefshmeri e zgjidhjes se kontrates se punes midis paditesit Iljaz Krasniqi dhe te paditurit si punedhenes per shkak te inkopetences te autoritetit qe ka urdheruar dhe marre vendimin nr. 29231/5 date 12.01.2016. Urdherim per rregullimin e pasojave juridike te rrjedhura nga ky vendim , akt i pavlefshem duke u detyruar e paditura te ktheje ne vendim e meparshem te punes paditesin dhe ti paguaj pagen deri ne momentin e ekzektutimit te ketij vendimi.
Dt.e regjistrimit: 19-09-2016

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes


Nr. total i rekordeve:26,969
< Para 12682 2683 2684 2685 26862697 Pas >


Copyright © Gjykata Administrative e Apelit · Të gjitha të drejtat e rezervuara. ·