Vendime
Dt.vendimi nga: Deri:   

Akti:
Padites:
I paditur:
Pale te treta:
Objekti:
< Para 12689 2690 2691 2692 26932697 Pas >
Nr. total i rekordeve:26,969
Dt.e Vendimit:12-05-2021
Akti:31010-02733-86-2017
Paditës:Shoqeria “DIDA KLAV”
I paditur:Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve, Drejtoria e Apelimit Tatimor, Drejtoria Rajonale Tatimore Tirane, Drejtoria e Kontrollit Tatimor
Palë të treta:Avokatura e Shtetit}
Objekti:Shfuqizimin e Akteve Administrative si vijon: Njoftim vlersimin e DRT Tirane me Nr. 24913/3 date 07.07.2016 marre me poste ne daten 08.07.2016. Vendimin i Drejtorise Apelimit Tatimor Nr. 28212/3 date 03.11.2016 marre me poste ne daten 04.11.2016.
Dt.e regjistrimit: 26-05-2017

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:10-05-2021
Akti:31025-03958-86-2016
Paditës:Besim Dervishi
I paditur:Vehap Shehu, Xhume Shehu, Shkelzen Shehu, Bledar Shehu, Bashkia Tirane, Zyra Regjistrimit te Pasurive te Paluajtshme Tirane
Palë të treta:}
Objekti:Pavlefshmeri absolute te aktit te marrjes ne pronesi te tokes ne emer te VEHAP SHEHUT, pavlefshmerine e rregjistrimit te bere ne rregjistrat e Z.V.R.P.P Tirane fshirjen e tyre dhe detyrimin e Z.V.R.P.P Tirane te me beje rregjistrimin e prones te plote sipas aktit te marrjes ne pronesi qe ne vitin 1992.
Dt.e regjistrimit: 26-07-2016

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:17-05-2021
Akti:31023-03784-86-2016
Paditës:Vasil Pano
I paditur:Ministria e Energjise dhe Industrise, MEI
Palë të treta:Avokatura e Shtetit}
Objekti:Detyrimin e pales se paditur per shperblimin e demit ne shumen 1,155,400 leke, qe me eshte shkaktuar nga moszbatimi, nga pala e paditur, i vendimit te Komisionit te Sherbimit Civil, me nr. 15, date 10.03.2010, lene ne fuqi sipas Gjykates se Apelit Tirane, me nr. 114, date 30.11.2010 dhe urdhrit te ekzekutimit nr. 768, date 15.04.2015, te Gjykates Administrative te Apelit, te diferences se rivleresimit per periudhen Janar 2015, deri me sot si dhe per pagesen e sigurimeve shoqerore dhe suplementare.
Dt.e regjistrimit: 14-07-2016

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:18-05-2021
Akti:31023-03917-86-2016
Paditës:Drejtoria Vendore e Policise Lezhe
I paditur:Dorina Ndreca, Altina Deda, Zaim Nuhi, Xhemal Skaci, Fisnik Paloka,Hike Cara, Margarita Poro, Ramazan Veseli, Arben Ujka, Blerim Berbati, Edvin Ndreu, Kleanthi Xhaho
Palë të treta:}
Objekti:Detyrimin e paleve te paditura te kthejne prane buxhetit te Drejtorise Vendore te Policise Lezhe shumat perkatese: 1- Dorina Ndreca, 34 110 leke; 2- Altin Deda, 35 leke; 3- Zaim Nuhi, 98 850; 4- Xhemal Skaci, 44 940 leke; 5- Fisnik Paloka, 44 940; 6,.. Hike Cara, 44 940; 7- Margarita Poro, 44 940; 8- Ramazan Veseli, 22 440 leke; 9-Arben Ujkaj, 18 525 leke; 10- Blerim Berbati, 26 040 !eke; 11. Edvin Ndreu, 17 580 !eke; dhe 12. Kleanthi Xhaho, 17 706 leke, shume kjo e perfituar pa te drejte dhe ne kundershtim me kriteret ligjore, si rezultat i begatimit pa shkak.
Dt.e regjistrimit: 21-07-2016

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:19-05-2021
Akti:31025-04397-86-2016
Paditës:Mirela Duaralliu
I paditur:Majlinda Reufi (Roci), Zyra Vendore e Regjistrimit te Pasurive te Paluajtshme Sarande
Palë të treta:Merushe Roci, Edmaria Roci, Erjana Roci (Meta), Djana (Silvana) Roci?}
Objekti:Pavlefshmeri absolute e karteles se regjistrimit te pasurise me nr. 11/5=1-3 ne zonen kadastrale nr. 8641 Sarande ne emer te te paditures Majlinda Reufi (Roci) te nje apartamenti banimi te perbere prej nje dhome dhe nje guzhine me aneks. Detyrimin e Zyra Vendore e Regjistrimit te Pasurive te Palujtshme Sarande te beje c’regjistrimin e pasurise nr. 11/5=1-3 zona kadastrale nr. 8641 ne emer te Majlinda Reufi (Roci) dhe regjistrimin e kesaj prone ne bashkepronesi te -Merushe Ibrahim Roci 1/5 pjese -Majlinda Muharrem Reufi (Roci) 1/5 pjese -Mirela Muharrem Duralliu (Roci) 1/5 pjese -Djana Muharrem Roci 1/5 pjese -Erjona Arben Roci 1/10 pjese -Edmaria Arben Roci 1/5 pjese
Dt.e regjistrimit: 07-09-2016

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:19-05-2021
Akti:31155-02747-86-2019
Paditës:Albert Pasho
I paditur:Inspektoriati Kombetar i Mbrojtjes se Territorit, Autoriteti Rrugor Shqiptar
Palë të treta:Avokatura e Shtetit}
Objekti:1. Shfuqizimin e vendimit Nr. 166, date 03.12.2018 te IKMT per denimin tim me gjobe ne shumen 500.000 Lek dhe anulimin e gjobes. 2. Shfuqizimin e vendimit Nr. 165, date 03.12.2018 te IKMT per prishjen e objektit. 3. Detyrimin e IKMT te me shperbleje demin e shkaktuar si pasoje e prishjes ne menyre te paligjshme te objektit ne pronesine time, ne Shumen 4.520.000 leke.
Dt.e regjistrimit: 12-07-2019

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:24-05-2021
Akti:31156-03598-86-2019
Paditës:Mejreme Kuburja
I paditur:Agjencia e Trajtimit te Pronave
Palë të treta:Avokature e Shtetit}
Objekti:Kundershtimin e vleresimit financiar te kryer nga ATP-ja per siperfaqen 2360 m2 ne masen 523920 leke dhe vleresimin e kesaj siperfaqe sipas zerit kadastral qe ka patur prona ne momentin e shpronesimit.
Detyrimi i pales se paditur te na e ktheje pronen e njohur dyqan dy me siperfaqe 40 m2 e cila ndodhet ne ZK 8522 te qytetit Elbasan, trualli i nje dyqani, per shkak se nuk i sherbejne nje interesi publik, sipas kufizimeve te vendosura me ligj, dhe kompesimin per ndertesen dyqan dy katesh sipas zerit kadastral qe ka patur prona ne momentin e shpronesimit.
Dt.e regjistrimit: 08-10-2019

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:24-05-2021
Akti:31126-03006-86-2018
Paditës:Arben Myderizi, Adrian Myderizi
I paditur:Bashkia Tirane
Palë të treta:Shoqeria “Tobacco Holding Group” shpk, Avokatura e Shtetit, Zyra Vendore Tirane?}
Objekti:l. Detyrimin e Bashkise Tirane per te ndaluar kryerjen e nje veprimi administrativ, te mos miratoje Leje Ndertimi ne pronen e pretenduar nga shoqeria “TOBACCO Holding Group” sh.p.k ne rrugen “5 Maji” Tirane, plan i detajuar vendor nen-njesia strukturore 4/1 zona ASH2 dhe ASH3 me zhvillues shoqerine “TOBACCO Holding Group” sh.p.k me subjekt ndertues shoqerine ??NATSKY” sh.p.k. 2. Marrjen e mases se sigurimit te padise me pezullimin e procedures per dhenie leje ndertimi ne pronen e pretenduar nga shoqeria “TOBACCO Holding Group” sh.p.k mbi planin e detajuar vendor nen-njesia strukturore 4/1, Zona ASH2 dhe ASH3, Rruga “5 Maji” Tirane, Zona Kadastrale 8120, Pasuria Nr. 10/561 (ish-fabrika elektrike e bukes).
Dt.e regjistrimit: 16-07-2018

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:25-05-2021
Akti:31107-02636-86-2016
Paditës:Amantia Hajdini
I paditur:Komisioneri per Mbrojtjen e te Dhenave Personale
Palë të treta:}
Objekti:Shfuqizimin e aktit nr.3, date 04.09.2013 te Keshilltar D. regjistrimit te Komisionerit per Mbrojtjen e te Dhenave Personal, vendim per dhenie mase disiplinore “Largim nga sherbimi civil”. Shfuqizimin e urdherit nr.156, date 04.09.2013 te Komisionerit per Mbrojtjen e te Dhenave Personale per lirim nga sherbimi civil dhe nderprerje te marredhenieve financiare. Kthimin ne vendin e meparshem te punes si dhe pagimin e plote te pages duke filluar nga momenti i nderprerjes se marredhenieve financiare deri ne rikthimin ne pune.
Dt.e regjistrimit: 30-05-2016

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:25-05-2021
Akti:31104-05865-86-2016
Paditës:Shoqeria “Karaj” shpk
I paditur:Drejtoria Rajonale Tatimore Durres
Palë të treta:Avokatura e Shtetit}
Objekti:Konstatimi i pavlefshmerise absolute te aktit administrativ “Njoftim-vleresimi per Detyrimet 23670/6 prot, date 12.12.2012, ne pjesen qe vendos detyrime per tatimin mbi vleren e shtuar kundrejt Shoqerise “Karaj” shpk. Konstatimin e pavlefshmerise absolute te aktit administrativ “Njoftim vleresimi per detyrimet”, 7735/15 prot, date 29.10.2013, i cili ka lene ne fuqi aktin e dates 12.12.2012, ne pjesen qe vendos detyrimet per tatimin mbi vleren e shtuar. Konstatimi i pavlefshmerise absolute te aktit administrativ “Njoftim vleresimi per detyrimet”, 7735/16 prot, date 04.11.2013. Marjren e mases se sigurimt te padise duke vendosur pezullimin e zbatimit te akteve administrative objekt gjykimi. Detyrirnin e te paditures DRT Durres t’i paguaje shoqerise paditese shpenzimet gjyqesore.
Dt.e regjistrimit: 21-11-2016

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes


Nr. total i rekordeve:26,969
< Para 12689 2690 2691 2692 26932697 Pas >


Copyright © Gjykata Administrative e Apelit · Të gjitha të drejtat e rezervuara. ·