Lista e çështjeve në gjykim
Dt.regj nga: Deri:   

Akti:
Padites:
I paditur:
Pale te treta:
Objekti:
< Para 12897 2898 2899 2900 29012914 Pas >
Nr. total i rekordeve:29,131
Akti:31155-05315-86-2017
Paditës:Valbona Katorri
I paditur:Agjensia Kombetare e Planifikimit te Territorit, Keshilli Kombetar i Territorit, Bashkia Tirane
Palë të treta:
Objekti:Anullimi dhe shfuqizimin e vendimit 1 date 14.04.2017 te KKT, per piken harta e rrjetit rrugor te propozuar qe cenon te drejten e prones se paditeses te ndodhur ne zonen kadastrale 8150 me nr.pasurie 7/584 vol 36, fq.139, lloji truall, nr. pasurie 7/585 vol.36, fq. 140, ZK 8150 e llojit truall, me nr. pasurie 7/656, vol.41, fq. 84, lloji pasurie truall, me nr. pasurie 7/583 vol. 36, fq. 138, lloj pasurie truall.
Relatori:Blerona Hasa
Dt.e regjistrimit: 27-10-2017
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:31139-02555-86-2018
Paditës:Carcan Carcani, Ramadan Hodo
I paditur:Drejtoria e Pergjithshme e Sherbimit Social Shteteror Tirane, Bashkia Permet
Palë të treta:
Objekti:Detyrimin e pales se paditur per kthimin e detyrimeve te prapambetura si rezultat i moszbatimit te VKM Nr.277 date 18.06.1997 i ndryshuar per secilin nga kerkuesat nga 299000 leke; si dhe demin e shkaktuar si rezultat i mospagimit ne kohe te ketyre detyrimeve (interesat bankare nga 78.000 leke secili; duke u llogaritur keto detyrime nga data 1.8.2005 deri ne 30.11.2017.
Relatori:Alkelina Gazidedja
Dt.e regjistrimit: 25-06-2018
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:31107-02329-86-2017
Paditës:Shaneko Bilali
I paditur:Ministria e Bujqesise dhe Zhvillimit Rural dhe Administrimit te Ujerave Tirane, Bordi i Kullimit Korce, Bashkia Korce?
Palë të treta:Avokatura e Shtetit
Objekti:Kerkohet rivendosja e te drejtes se punesimit te paditeses te shkelur arbitrarisht dhe ne menyre te kundraligjshme nga pala e paditur dhe rregullimin e pasojave te ardhura nga veprimet dhe mosveprimet e paligjshme te pales se paditur. Konstatimin e pavlefshmerise se zgjidhjes se kontrates se punes si dhe detyrimin e pales se paditur ne cilesine e punedhenesit per paguar paditeses, demshperblimet respektive sipas Kodit te Punes dhe perkatesisht. -Detyrimin e pales se paditur qe te me paguaje 3 (tre) muaj page per mosnjoftimin sipas afateve per zgjidhjen e kontrates se punes ne baze te nenit 143 te Kodit te Punes. -Detyrimin e pales se paditur qe te paguaje 2 (dy) muaj page per moszbatimin e procedurave te zgjidhjes se kontrates se punes baze te nenit 144 te Kodit te Punes. -Detyrimin e pales se paditur qe te paguaje 12 (dymbedhjete) muaj page si demshperblim per zgjidhjen e kontrates se punes pa shkaqe te justifikuara. -Detyrimin e pales se paditur qe te paguaje 18.5 (tetembedhjete pike pese) muaj page per shperblim per vjetersi ne pune. -Detyrimin e pales se paditur te paguaje lejen vjetore te pamarre. -Detyrimin e pales se paditur qe te me paguaje pagen e plote te muajit janar dhe 1/2 ( gjysmen ) e pages per 15 (pesembedhjete) ditet e punes se muajit Shkurt 2016 si dhe interesat per vonesen e pageses ne baze te nenit 120 te Kodit te Punes. -Detyrimin e pales se paditur qe te paguaje interesat e voneses se pageses sipas normes se aplikueshme nga Banka Qendrore e Shqiperise e
Relatori:Alkelina Gazidedja
Dt.e regjistrimit: 11-05-2017
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:31154-01604-86-2020
Paditës:Filloreta Pelivani
I paditur:Organi Administrativ prane Drejtorise se Policise se Qarkut Durres
Palë të treta:Avokatura e Shtetit Durres
Objekti:Shfuqizimin teresisht te aktit administrativ vendimit nr.6773 date 08.11.2019 leshuar nga Drejtoria Vendore e Policise Qarkut Durres. Pezullimin e zbatimit te mases se heqjes se lejes se drejtimit gjer ne perfundim te gjykimit. -Shpenzimet gjyqesore dhe te avokatit mbrojtes t’i ngarkohen pales se paditur Drejtoria Vendore e Policise Qarkut Durres.
Relatori:Alkelina Gazidedja
Dt.e regjistrimit: 09-07-2020
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:31107-05875-86-2016
Paditës:Islam Uka
I paditur:Bashkia Diber
Palë të treta:
Objekti:Deklarimin e pavlefshem te zgjidhjes se kontrates se punes te bere nga pala e paditur me ane te vendimit nr. 28, date 29.02.2015. Detyrimin e pales se paditur qe te me demshperbleje me 2 paga mujore per mosrespektim te procedures ne zgjidhjen e kontrates se punes, me 12 paga mujore per zgjidhje te kontrates se punes pa shkaqe te justifikuara dhe te me paguaje 13.5 paga mujore si shperblim per vjetersi ne pune.
Relatori:Alkelina Gazidedja
Dt.e regjistrimit: 23-11-2016
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:31154-03068-86-2019
Paditës:Ilirjan Haxhiraj
I paditur:Agjensia e Trajtimit te Pronave Tirane
Palë të treta:Avokatura e Shtetit
Objekti:Shfuqizimin e vleresimit financiar me shenimin “Ezauruar” e kryer nga ATP-ja per percaktimin e vleres se prones dhe vleres se kompensimit financiar, per pasurine e njohur me vendimin nr 175 date 22.04.1999 te K.K.K.P Bashkia Vlore ne favor te subjektit te shpronesuar Jashar Haxhiraj. Detyrimin e ATP te kryeje vleresimin financiar sipas vleres se percaktuar ne vendimin nr 175 date 22.04.1999 te KKKP Bashkia Vlore ne favor te subjektit te shpronesuar Jashar Haxhiraj, si dhe provave te paraqitura ne kete kerkese padi.
Relatori:Altina Nasufi
Dt.e regjistrimit: 10-09-2019
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:31154-02130-86-2020
Paditës:Dhoma Kombetare e Permbaruesve Gjyqesor Privat
I paditur:Ministria e Drejtesise
Palë të treta:
Objekti:Shfuqizimi i aktit administrativ, urdher nr. 197, date 26. .2020, i ministrit te Drejtesise “Per miratimin e rregullave te hollesishme per paraqitjen dhe trajtimin e shprehjeve te interesit, si dhe verifikimin e plotesimit te kushteve ligjore per anetare te komisionit disiplinor te permbaruesve gjyqesore privat.”
Relatori:Altina Nasufi
Dt.e regjistrimit: 11-09-2020
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:31115-00782-86-2019
Paditës:Prefektura e Qarkut Shkoder
I paditur:Bashkia Puke, Njesia Administrative Gjegjan, Dega e Thesarit Puke
Palë të treta:Keshilli Bashkiak Puke, Rrethi Puke, Avokatura e Shtetit Zyra Vendore Shkoder
Objekti:Deklarimin e pavlefshmerise se aktit administrativ — vendimi i Keshillit Komunal Gjegjan nr. 39, date 29.05.2015 “Per perdorim te fondit rezerve dhe kontigjences me fond prej 486.000 leke, me nr. 663 prot, date 04.06.2015; Vendimi i Keshillit Komunal Gjegjan nr. 40, date 29.05.2015 “Per perdorim te fondit rezerve dhe kontigjences ne shumen prej 130 000 leke, me nr. 668 prot, date 04.06.2015;
Vendimi i Keshillit Komunal Rrape nr. 2, date 25.02.2015 “ Per perdorim te fondit rezerve ne shumen prej 50 000 leke per ndihme emergjente djegie banese te Z.Mikel Zef Gega, fshati Rrape, Komuna Rrape;
Relatori:Blerona Hasa
Dt.e regjistrimit: 26-02-2019
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:31136-02956-86-2020
Paditës:Sergjio Mazreku
I paditur:Keshilli i Emerimeve ne Drejtesi
Palë të treta:Presidenca e Republikes se Shqiperise Avokati i Popullit
Objekti:Kerkohet rishikimi I vendimit te Gjykates se Apelit Administrativ Tirane
Relatori:Lindita Sinanaj
Dt.e regjistrimit: 12-11-2020
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:31020-04203-86-2016
Paditës:Elisabeta Xhaferaj (Bushaj)?
I paditur:Zyra Gjendjes Civile Qarku Vlore, Rrethi Vlore, Zyra Gjendjes Civile Vlore, ZGJC 4 (Njesia Adm 418), Zyra Gjendjes Civile Njesia Bashkiake nr 11 (Njesia Adm 383)
Palë të treta:
Objekti:Deklarimin e pavertetesise se pjesshme e dokumentit Leternjoftim e nr NF NR .403074 dhe nr. rregjistri te leternjoftimit 103074/25 leshuar ne emer te paditesit lidhur me Rubriken Emri i Babit -Jorgji dhe emri i nenes -Marie te pasqyruar gabim ne kete dokument dhe deklarimin e vertetesise se emrit te Babit dhe nenes se paditeses sipas regjistrit akt lindje me Nr. Akti 88 date 04.12.1984 dhe te regjistrit Kombetar te Gjendjes Civile te pasqyruara te sakta ne Pasaporten me nr nr Z1667038 dhe nr personal G75910054G per rubriken emri i Babit -Ramo dhe emrin e nenes -Dilavere Detyrimin e pales se paditur te njohe si te pavertete te dhenat e paditeses te pasqyruar ne dokument. Detyrimin e pales se paditur te njohe si te vertete te dhenat e Pasaportes G75910054G sipas regjistrit te Akt Lindjes nr . akti 326 dt 09.13.1967 te vitit 1967 dhe te regjistrit Kombetar te Gjendjes Civile viti 2010 .
Relatori:Ardian Dvorani
Dt.e regjistrimit: 01-09-2016
                                                                                    Detajet e çështjes


Nr. total i rekordeve:29,131
< Para 12897 2898 2899 2900 29012914 Pas >


Copyright © Gjykata Administrative e Apelit · Të gjitha të drejtat e rezervuara. ·