Kërkesa
Dt.regj nga: Deri:   

Akti:
Padites:
I paditur:
Pale te treta:
Objekti:
< Para 1 2 3 4 5256
257 Pas >
Nr. total i rekordeve:2,561
Akti:55
Paditës:Kadri Abazi, Resmije Dervishi, Jaho Meta etj
I paditur:Bashkia Belsh, Keshilli I Qarkut Elbasan
Palë të treta:
Objekti:Sigurimin e padise duke pezulluar veprimin per prishjen e objektit
Dt.e regjistrimit: 23-05-2014
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:56
Paditës:Selim Molla
I paditur:Inspektoriati Ndertimit Urbanistik Kombetar
Palë të treta:
Objekti:Shfuqizimin e vendimit nr.15 date 27.05.2010 te INUK, marrjen e mases se sigurise, pezullim akti administrativ
Dt.e regjistrimit: 23-05-2014
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:57
Paditës:Shoqeria “Vjosa” sha
I paditur:
Palë të treta:Drejtoria e Pergjithshme e Doganave, Zyra Permbarimore Albas shpk, Thoma Stefanidhi
Objekti:Konstatim pavlefshmeri akti administrativ kontrate sherbimi
Dt.e regjistrimit: 27-05-2014
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:58
Paditës:Shoqeria “Armo” sha
I paditur:Drejtoria e Doganes Fier
Palë të treta:
Objekti:Pezullimin e zbatimit te aktit administrativ te vendimit nr.69 date 22.07.2013, lejimin e kryerjes se cdo procedure import eksport
Dt.e regjistrimit: 27-05-2014
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:59
Paditës:Shoqeria Kurum Internacional sha
I paditur:Dega e Doganes Elbasan
Palë të treta:
Objekti:Marrjen e mases se sigurim padie pezullimin e zbatimit te vendimieve nr.138,139,140 date 10.10.2013
Dt.e regjistrimit: 27-05-2014
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:60
Paditës:Renato Bardhi
I paditur:Shoqeria “Bajrami N” shpk, KRT teBashkise Qytetit Elbasan, Gazmend Pllaha
Palë të treta:
Objekti:Sigurimin e padise duke vendosur pezullimin
Dt.e regjistrimit: 09-06-2014
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:61
Paditës:Kerkuesi: Shoqeria “Vora” LTD
I paditur:
Palë të treta:
Objekti:Sigurimin e padise pezullimin e ekzekutimit te titullit ekzekutiv vendimit nr.358 date 18.12.2013 dhe vendimit nr.871 date 25.01.2014
Dt.e regjistrimit: 10-06-2014
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:62
Paditës:Shoqeria “Belba 2000″ shpk
I paditur:Dega e Doganes Durres, Drejtoria e Pergjithshme e Doganave Tirane
Palë të treta:
Objekti:Shfuqizimin e vendimit nr.46 date 04.03.2014 te Deges se Doganes Durres, shfuqizimin e shkreses nr.6304/1 date 20.03.2014
Dt.e regjistrimit: 06-10-2014
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:63
Paditës:Byroja Shqiptare e Sigurimit
I paditur:Autoriteti I Mbikqyrjes Financiare, Bordi
Palë të treta:
Objekti:Marrjen e mases se sigurimit te padise pezullim vendimi nr.17 date 28.02.2014
Dt.e regjistrimit: 16-06-2014
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:64
Paditës:Kerkues: Universiteti Nderkombetar I Tiranes Henri shpk
I paditur:
Palë të treta:Drejtoria Rajonale Tatimore Tirane, Universiteti Kombetar I Tiranes (jopublik)
Objekti:Marrjen e mases se sigurimit te padise duke bere pezullimin e zbatimit te aktit urdher sekuestrimi nr.24253 date 1.07.2014
Dt.e regjistrimit: 16-06-2014
                                                                                    Detajet e çështjes


Nr. total i rekordeve:2,561
< Para 1 2 3 4 5256
257 Pas >


Copyright © Gjykata Administrative e Apelit · Të gjitha të drejtat e rezervuara. ·