Juridiksion fillestar
Dt.regj nga: Deri:   

Akti:
Padites:
I paditur:
Pale te treta:
Objekti:
< Para 1 2 3 4 5101
102 Pas >
Nr. total i rekordeve:1,019
Akti:40
Paditës:Fiqiri Voka, Lulzim Shima, Gezim Shima, Isa Shima, Osman Topalli
I paditur:Keshilli Bashkiak Rrogozhine, Agjensia Rajonale Mjedisore Dega Kavaje
Palë të treta:
Objekti:Anullim akti administrativ vendimi nr.16 date 27/04/2012
Dt.e regjistrimit: 29-09-2014
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:41
Paditës:Petrit Hysi

I paditur:Adriatik Llalla, Prokuror I Pergjithshem

Palë të treta:
Objekti:Anulliminn e urdherit nr. 50/1, date 31.07.2014 per dhenie mase disiplinore “Verejtje me paralajmerim per shkakrkim

Dt.e regjistrimit: 16-10-2014
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:42
Paditës:Shoqeria “Veko” shpk Tirane

I paditur:Komuna Kashar, Prefekti I Qarkut Tirane

Palë të treta:
Objekti:Shfuqizim vendimi nr.23 date 10/04/2014. Shfuqizim pjeserisht I aktit shkreses nr.1042/1 date 29/03/2014.

Dt.e regjistrimit: 04-11-2014
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:43
Paditës:“A.E.Distribution” shpk, “IVA Elektronik” shpk, “BN Elektronik” shpk, “Daisy & Team” shpk, CKV – NOKI shpk

I paditur:Keshilli I Ministrave, Ministria e Finanacave

Palë të treta:Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve

Objekti:Pavlefshmeri te VKM-se nr.600 date 05/09/2012, nr.781 date 14/11/2007, nr.126 date 13/02/2013

Dt.e regjistrimit: 05-11-2014
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:44
Paditës:Shoqata e Familjareve te Viktimave te Shperthimit te Gerdecit, Leonora Malci, Eljona Malci etj
I paditur:Ministria e Drejtesise, Ministria e Financave
Palë të treta:
Objekti:Shfuqizim te germes d pikes 8 te seksionit A te shtojces nr.1 te udhezimit te perbashket te Ministrit te Financave dhe Ministrit te Drejtesise nr.5668 date 20/11/2013 per nje ndryshim ne udhezim nr.13 date 12/02/2009
Dt.e regjistrimit: 12-11-2014
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:45
Paditës:Albtelecom sha
I paditur:Bashkia Sarande, Keshilli Bashkiak Sarande
Palë të treta:
Objekti:Pavlefshmeri vendimi nr.68 date 11/12/2013. Shfuqizim i fatures per arketim nr.48 date 14/04/2014, nr.17 date 27/05/2014
Dt.e regjistrimit: 13-11-2014
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:46
Paditës:Farije Derri
I paditur:
Palë të treta:Ministria e Drejtesise
Objekti:Marrjen e mases se sigurimit te padise duke pezulluar ekzekutimin e urdherit nr.8013/1 date 13/11/2014
Dt.e regjistrimit: 21-11-2014
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:47
Paditës:Izet Rroshi
I paditur:Keshilli i Ministrave, Ministria e Transportit dhe Infrastruktures Tirane
Palë të treta:
Objekti:Pavlefshmeri vendimi nr.61 date 12/02/2014 per shpronesim per interes publik te pronareve te pasurive te paluajtshme
Dt.e regjistrimit: 25-11-2014
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:48
Paditës:Pellumb Prenci
I paditur:Presidenti i Republikes se Shqiperise Tirane, Prokuroria e Pergjithshme e RSH Tirane
Palë të treta:
Objekti:Shfuqizim dekreti te Presidentit te Republikes nr.8744 date 15/10/2014. Kthim ne pune pagim page
Dt.e regjistrimit: 02-12-2014
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:49
Paditës:Abaz Hoxha
I paditur:Shoqeria “M.Leka” shpk
Palë të treta:
Objekti:Pavlefshmeri titullit ekzekutiv te vendimit nr.5 date 06/07/1999
Dt.e regjistrimit: 02-12-2014
                                                                                    Detajet e çështjes


Nr. total i rekordeve:1,019
< Para 1 2 3 4 5101
102 Pas >


Copyright © Gjykata Administrative e Apelit · Të gjitha të drejtat e rezervuara. ·