Juridiksion fillestar
Dt.regj nga: Deri:   

Akti:
Padites:
I paditur:
Pale te treta:
Objekti:
< Para 13 4 5 6 7102 Pas >
Nr. total i rekordeve:1,019
Akti:50
Paditës:Farije Derri
I paditur:Ministria e Drejtesise
Palë të treta:
Objekti:Shfuqizim urdheri nr.8013/1 date 13/11/2014. Marrjen e mases se sigurimit te padise duke pezulluar urdherin nr.8013 date 13/11/2014
Dt.e regjistrimit: 02-12-2014
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:31103-00181-86-2015
Paditës:Lumturi Mocka
I paditur:Keshilli i Ministrave, Ministria e Puneve te Brendshme Tirane, Prefekti i Qarkut Fier, Drejtoria Rajonale e Thesarit Fier
Palë të treta:Zyra Vendore e Avokatis se Shtetit Vlore
Objekti:Pavlefshmeri absolute e urdherit numer 89 date 21.02.2014 te Keshillit te Ministrave “Per miratimin e struktures dhe te organikes se Prefektit te Qarkut Fier”, detyrimin e pales se paditur Keshilli I Ministrave per nxjerrjen e struktures dhe Organikes se re per Administraten e Prefektit te Qarkut Fier ne zbatim te VKM nr.129 date 16.12.2009. Detyrimin e pales se paditur Prefekti I Qarkut Fier per te paguar diferencen e pages se krijuar per shkak te ndryshimit te pozicionit nga pergjegjese zyre n
Dt.e regjistrimit: 22-01-2015
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:31008-00182-86-2015
Paditës:Hasan Zace, Ardian Lekaj, Qemal Alillari, Alitrie Alillari, Besnik Alillari, Fadil Alillari, Ylli Alillari, Erikson Alillari, Lindita Alillari, Shoqeria “Fisku & CONSTRUCTION” shpk?
I paditur:Keshilli i Ministrave i Republikes se Shqiperise
Palë të treta:
Objekti:1) Ndryshimin e Vendimit te Keshillit te Ministrave nr.864 date 22.12.2014, lidhur me vleren e kompensimit te shpronesimit per interes public te pasurive te paluajtshme ne pronesi te paditesave, objekti”Bar Restorant Hotel 7-kate”, ndodhur ne Udenisht, Pogradec, aktualisht I prishur nga shteti. 2) Detyrimin e pales se paditur, Keshillin e Ministrave te kompesoje ne vlere te plote, paditesat per pasurine e tyre te paluajtshme, ne Shumen e 567.534.240 leke, vlere kjo e nxjerre sipas standarteve ko
Dt.e regjistrimit: 23-01-2015
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:31021-00242-86-2015
Paditës:Shkelzen Byku, Ardjana Aliaj (Midha), Pandi Dimashi, Besmir Bushi, Ermelinda Carkanji, Enriketa Duksani, Ledina Kavaja (Koci), Daniel Hoxha, Ergys Sulku, Alban Dana?
I paditur:Ministria e Shendetesise
Palë të treta:Ministria e Arsimit dhe e Sportit, Fakulteti I Mjekesise
Objekti:Marrjen e mases se sigurimit te padise te aktit administrativ udhezimit nr.57 date 04.12.2014 I Ministrit te Arsimit dhe Sportit “Per Procedurat e pranimit dhe regjistrimit ne programet e specializimeve afatgjata ne fushen e mjeksise, ne Universitetin e Mjekesise Tirane, per vitin akademik 2014-2015″.
Dt.e regjistrimit: 26-01-2015
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:31003-00302-86-2015
Paditës:Shkelzen Byku, Ardiana Aliaj (Midha), Pandi Dimashi, Besmir Bushi, Ermelinda Carkanji, Enriketa Doksani, Ledina Kavaja (Koci), Daniel Hoxha, Ergys Sulku, Alban Danaj?
I paditur:Ministria e Arsimit dhe Sportit, Fakulteti i Mjekesise Tirane
Palë të treta:Nertila Kapllani, Renato Kalemi, Enea Bufi, Laureta Abazi, Enela Papa, Ermelinda Nito, Oltiana Demiri, Armela Nuhu, Gentjana Asllani (Hoxha), Elda Xhafa, Emiralda Cela, Julinda Feracaku, Nertila Kapllani, Lorenc Gjoksi, Alketa Rusha, Kimete Cobani, Aferdita Stroka, Valdete Kaloshi, Ministria e Shendetesise
Objekti:Kerkohet ndryshimi pjeserisht I aktit administrative te udherzimit nr.57 date 04.12.2014 “Per Procedurat e Pranimit dhe Regjistrimit ne Programet e Specializimeve Afatgjate ne Fushen e Mjekesise, Universitetin e Mjekesise Tirane, per vitit akademit 2014-2015″ te pales se paditur te Ministrise se Arsimit dhe Sportit si nje akt qe cenon te drejtat dhe interest e ligjshme te paditesve si dhe detyrimin e anes se paditur per te kryer nje veprim tjeter adminsitrativ, per nxjerrjen e nje urdhezimi te v
Dt.e regjistrimit: 29-01-2015
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:31104-00406-86-2015
Paditës:Shoqeria “I.T.S.G.A” Sh.a, Shoqeria “Top Start” Sh.a, Shoqeria “Lloto Sport” Sh.a, Shoqeria “Flamingo Albania” Sh.a?
I paditur:Keshilli Bashkiak i Bashkise Elbasan, Drejtoria e Tatim Taksave, prane Bashkise Elbasan
Palë të treta:
Objekti:1. Konstatimin e pavlefshmerise absolute te aktit administrativ vendimit nr.88 dt 26.10.2012 te Keshillit Bashkiak te Bashkise Elbasan. 2. Konstatimin e pavlefshmerise te “Faturat e Detyrimeve te Taksave dhe Tarifave Vendore per Vitin 2013″ te nxjerra nga ana e Drejtorise se Tatim Taksave prane Bashkise Elbasan kundrejt paditesave per sallat e basteve sportive ku shoqeria ushtron veprimtarine, njoftime keto te dala pas dates 01.01.2013, per shkak te pavlefshmerise absolute te bazes ligjore qe
Dt.e regjistrimit: 05-02-2015
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:31104-00452-86-2015
Paditës:Bilbil Mete
I paditur:Presidenti i Republikes se Shqiperise, Prokurori i Pergjithshem i Republikes se Shqiperise, Zyra Prokurorit te Pergjithshem, Tirane
Palë të treta:
Objekti:1.Shpallja absolutisht i pavlefshemi Dekretit te Presidentit te Republikes se Shqiperise nr.8888 dt 08.01.2015 2.Fshirjen e mases disiplinore ne dosjen personale te kuadrit 3.Kthimin ne vendin e meparshem te punes si prokuror ne Prokurorine e Pergjithshme Tirane. 4.Rivendosje e te gjithe te drejtave per statusin dhe pensionin suplementar si prokuror ne Prokurorine e Pergjithshme nga dt 08.01.2015 deri ne rikthimin ne vendin e meparshem te punes.
Dt.e regjistrimit: 09-02-2015
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:31010-00453-86-2015
Paditës:Shoqeria OSHEE Sh.a
I paditur:Komisioni i Mbrojtjes se Konsumatorit Tirane
Palë të treta:Enti Rregullator i Energjise Tirane
Objekti:Shfuqizimin e aktit administrativ nr.33 dt 17.10.2014 te Komisionit te Mbrojtjes se Konsumatorit Tirane
Dt.e regjistrimit: 09-02-2015
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:31025-00559-86-2015
Paditës:Filloreta Fshati, Almira Fshati
I paditur:Ministri i Drejtesise prane Ministrise Tirane
Palë të treta:
Objekti:Pranimin e doreheqjes se noteres Filloreta Fshati dhe heqjen e se drejtes se ushtrimit te profesionit te noteres prane Bashkise Tirane. Dhenien e te drejtes per te ushtruar profesionin e noteres per plotesimin e vendit vakant prane Bashkise Tirane te profesionit te noteres vajzes Almira Fshati ne vend te nenes, noteres Filloreta Fshati
Dt.e regjistrimit: 12-02-2015
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:31010-00711-86-2015
Paditës:Urdheri i Infermierit
I paditur:Ministria e Shendetesise
Palë të treta:Avokati I Popullit
Objekti:1.Shfuqizimin e akteve administrative: -Urdher nr 68 dt 11.02.2015 I Ministrit te Shendetesise “Per miratimin e rregullores per vleresimin e njohurive dhe aftesive te personelit infermieror ne kujdesin shendetesor” -Urdher nr 79 dt 12.02.2015 I Ministrit te Shendetesise “Per zhvillimin e procesit te velersimit ne kujdesin spitalor, per vitin 2015″ 2.Marrjen e mases se sigurimit te padise, duke urdheruar pezullimin e zbatimit te aktit administrative urdher nr 79 dt 12.02.2015 I Ministrit te Shend
Dt.e regjistrimit: 20-02-2015
                                                                                    Detajet e çështjes


Nr. total i rekordeve:1,019
< Para 13 4 5 6 7102 Pas >


Copyright © Gjykata Administrative e Apelit · Të gjitha të drejtat e rezervuara. ·