Kërkesa
Dt.regj nga: Deri:   

Akti:
Padites:
I paditur:
Pale te treta:
Objekti:
< Para 13 4 5 6 7257 Pas >
Nr. total i rekordeve:2,561
Akti:75
Paditës:“Operatori I Sistemit te Transmetimit” sha
I paditur:Komuna Bradashesh Elbasan
Palë të treta:
Objekti:Pavlefhsmeri akti ate 10.03.2012 dhe date 17.03.2012 marrjen e mases se sigurimit te padise
Dt.e regjistrimit: 14-07-2014
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:77
Paditës:Shoqeria “Kurti” shpk Burrel
I paditur:Bashkia Burrel
Palë të treta:
Objekti:Sigurimin e objektit duke bere zhbllokimin e llogarise time
Dt.e regjistrimit: 21-07-2014
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:78
Paditës:Shoqeria “KAP” shpk
I paditur:Zyra Vendore e Regjistrimit te Pasurive te Paluajtshme Kavaje
Palë të treta:Zyra Qendrore e Regjistrimit te Pasurive te Paluajtshme Tirane, Ritvan Vrioni
Objekti:Cregjistrim nga regjistrat e pasurive te paluajtshme te vendimit nr.6295 date 19.06.2012. Mase per sigurimin e padise per pasurine me numer 1612
Dt.e regjistrimit: 21-07-2014
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:79
Paditës:Vlash Damo
I paditur:ALUIZNI Tirane, Drejtoria Qendrore, Shoqeria “Bjorn” shpk, Zyra Vendore e Regjistrimit te Pasurive Paluajtshme Tirane
Palë të treta:
Objekti:Marrjen e mases se sigurimit te padise
Dt.e regjistrimit: 21-07-2014
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:80
Paditës:“OST” sha
I paditur:
Palë të treta:
Objekti:Pezullimin e akteve administrative njoftim vleresimi tatimor nr.370/1 date 23.04.2014 dhe 370/1 date 23/04/2014
Dt.e regjistrimit: 22-07-2014
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:81
Paditës:Arben Hysenukaj
I paditur:
Palë të treta:
Objekti:Sigurim padie, pezullim ekzekutim vendimi nr.142 date 08/05/2014
Dt.e regjistrimit: 23-07-2014
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:82
Paditës:Gjergj Selimi
I paditur:Komisariati I Policise Rrugore Tirane
Palë të treta:
Objekti:Sigurim I padise, Anullim akti numer 3550 date 02/05/2014
Dt.e regjistrimit: 08-09-2014
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:83
Paditës:Miqail Beqiri
I paditur:Bashkia e Qytetit Durres, Inspektoriati Ndertimor Urbanistik Bashkia Durres
Palë të treta:
Objekti:Detyrim per te ndaluar kryerjen e nje veprimi adminsitrativ per zbatimin e Njoftimit per prishjen e objekt Sigurim padie
Dt.e regjistrimit: 08-09-2014
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:84
Paditës:Shoqeria “Sejda” shpk
I paditur:Drejtoria Rajonale Tatimore Durres
Palë të treta:
Objekti:Pranimin e kerkeses ligjore per heqjen e gjobave nr.11864/5 date 610.2008. Sigurimin e padise me objekt moslejimin e ushtrimit te veprimtarive te tjera nga organet tatimore
Dt.e regjistrimit: 08-09-2014
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:85
Paditës:Naim Haklaj
I paditur:
Palë të treta:
Objekti:Sigurim padie. Pezulli I ekzekutim vendimit nr.142 date 08/05/2014. Per prishjen e objektit
Dt.e regjistrimit: 08-09-2014
                                                                                    Detajet e çështjes


Nr. total i rekordeve:2,561
< Para 13 4 5 6 7257 Pas >


Copyright © Gjykata Administrative e Apelit · Të gjitha të drejtat e rezervuara. ·