Detajet e çështjes

Nr. i çështjes: 2062
Dt. e regjistrimit: 31-03-2014

Palët

Paditës: Marketin Topollaj
I paditur: Zyra e Permbarimit Tirane
Palë të treta:
Objekti i padisë: Pavlefshmeri regjistrimi
Relatori: Lindita Sinanaj
Anetar1:
Anetar2:
Data e seances:
Gjykimi:
Dispozitivi: