Detajet e çështjes:

Nr. i çështjes: 84
Dt. e regjistrimit: 03-09-2014

Palët:

Paditës: Shoqeria Sejda shpk
I paditur: Drejtoria Rajonale Tatimore Durres
Palë të treta:
Objekti i padise: Pranimin e kerkeses ligjore per heqjen e gjobave nr.11864/5 date 610.2008. Sigurimin e padise me objekt moslejimin e ushtrimit te veprimtarive te tjera nga organet tatimore
Relatori: Kastriot Selita
Anëtari : Altina Nasufi
Anëtari : Rilinda Selimi
Gjykimi: Dhome Keshillimi
Data e seancës: 02-10-2014
Ora e seancës: 11:20:00