Detajet e çështjes

Nr. i çështjes: 6891
Data e regjistrimit: 09-09-2014

Palët

Paditës: Ramazan Kumrija
I paditur: Drejtoria e Pergjithshme e Policise se Shtetit Tirane, Drejtoria e Policise se Qarkut Elbasan
Objekti: Demshperblim page
Relatori: Kastriot Selita
Dispozitivi: 1. Lënien në fuqi të Vendimit nr. 920 datë 01.07.2014 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Durres. 2. Shpenzime gjyqësore nuk ka. 3. Kundër këtij vendimi mund të bëhet rekurs në Kolegjin Administrativ të Gjykatës së Lartë brenda 30 nga njoftimi i të këtij vendimi.
Data e shpalljes: 06-11-2014