Detajet e çështjes

Nr. i çështjes: 8056
Data e regjistrimit: 10-10-2014

Palët

Paditës: Qerim Xhameta
I paditur: Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore, Instituti I Sigurimeve Shoqerore
Objekti: Kundershtim urdher mbyllje pensioni date 28/02/2011 detyrim lidhje pensioni
Relatori: Kastriot Selita
Dispozitivi: 1. Lënien në fuqi të Vendimit nr. 3647 datë 27.06.2014 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tirane.
Data e shpalljes: 06-11-2014