Detajet e çështjes

Nr. i çështjes: 7906
Data e regjistrimit: 08-10-2014

Palët

Paditës: Mikail Dhima
I paditur: Drejtoria e Pergjithshme e Burgjeve Tirane, Instituti I Ekzekutimeve te Vendimeve Penale Peqin
Objekti: Demshperblim page
Relatori: Kastriot Selita
Dispozitivi: 1. Prishjen e vendimit nr. 852 datë. 18.06.2014 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Durrës dhe dërgimin e çështjes për rigjykim në ate gjykatë me tjeter trup gjykues.
Data e shpalljes: 06-11-2014