Detajet e çështjes

Nr. i çështjes: 6947
Data e regjistrimit: 09-09-2014

Palët

Paditës: Ergest Zeqo
I paditur: Keshilli I Bashkise Fier
Objekti: Detyrim per te legjitimuar mandatin e paditesit per te plotesuar vendin vakant te punes
Relatori: Kastriot Selita
Dispozitivi: 1. Prishjen e vendimit nr. 2473 (1208) datë 03.07.2013 të Gjykatës Rrethit Gjyqësor Fier. 2. Pushimin e gjykimit.
Data e shpalljes: 06-11-2014