Detajet e çështjes

Nr. i çështjes: 7280
Data e regjistrimit: 17-09-2014

Palët

Paditës: Shoqeria "Shkolla e Larte Universitare Jopublike "Universiteti Luarasi" shpk
I paditur: Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Tregtise dhe Sipermarrjes
Objekti: Pavlefshmeri akti nr.1448 date 05/12/2013. Rivendosje ne vend te te drejtave te cenuara
Relatori: Kastriot Selita
Dispozitivi: 1. Ndryshimin e vendimit nr.3034 datë 09.06.2014 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tirane. 2. Pranimin e padisë. 3. Konstatimin e pavlefshmërisë absolute të aktit administrativ (shkresa) nr.1448 prot date 05.12.2013 të Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik, Tregtisë dhe Sipërmarrjes (MZHETS), që ka urdhëruar administrativisht zgjidhjen në mënyrë të njëanshme të kontratës së qerasë nr.11436 rep dhe nr.1838 kol datë 29.08.2013. 4. Rivendosjen në vend të të drejtave të cënuara të paditë
Data e shpalljes: 06-11-2014