Detajet e çështjes

Nr. i çështjes: 6882
Data e regjistrimit: 09-09-2014

Palët

Paditës: Gjenci Teleku
I paditur: Drejtoria Rajonale e Kultures Kombetare Gjirokaster
Objekti: Demshperblim page
Relatori: Kastriot Selita
Dispozitivi: 1. Lënien në fuqi të Vendimit nr. 399 datë 12.06.2014 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Gjirokaster.
Data e shpalljes: 06-11-2014