Detajet e çështjes

Nr. i çështjes: 8044
Data e regjistrimit: 10-10-2014

Palët

Paditës: Bektash Mandri
I paditur: Agjensia e Mbrojtjes se Konsumatorit
Objekti: Demshperblim page
Relatori: Kastriot Selita
Dispozitivi: 1. Ndryshimin e vendimit nr.3464 datë 23.06.2014 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tirane. 2. Pranimin e pjesshëm padisë. 3. Detyrimin e palës së paditur Agjensia e Mbrojtjes së Konsumatorit Tiranë t’i paguajë paditësit Bektash Mandri me pagën e 2 (dy) muajve për shkak te zgjidhjes se kontratës së punës pa shkaqe te justifikuara. 4. Detyrimin e palës së paditur Agjensia e Mbrojtjes së Konsumatorit Tiranë t’i paguajë paditësit Bektash Mandri me pagën e 2 (dy) muajve dhe 7 (shtat
Data e shpalljes: 06-11-2014