Detajet e çështjes

Nr. i çështjes: 7884
Data e regjistrimit: 08-10-2014

Palët

Paditës: Patris Matropullo
I paditur: Zyra Qendrore e Regjistrimit te Pasurive te Paluajtshme Tirane, Zyra Vendore e Regjistrimit te Pasurive te Paluajtshme Tirane
Objekti: Demshperblim page
Relatori: Kastriot Selita
Dispozitivi: 1. Ndryshimin e vendimit nr.810 datë 13.06.2014 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Durres. 2. Pranimin e pjesshëm padisë. 3. Detyrimin e palës së paditur t’i paguajë paditësit Patris Martopullo me pagën e 5 (pese) muajve për shkak te zgjidhjes se kontratës së punës pa shkaqe te justifikuara. 4. Detyrimin e palës së paditur t’i paguajë paditësit Patris Martopullo me pagën e 2 (dy) muajve për shkak të mosrespektimit të afatit të njoftimit për zgjidhjen e kontratës së punës. 5. Dety
Data e shpalljes: 06-11-2014