Detajet e çështjes

Nr. i çështjes: 7123
Data e regjistrimit: 16-09-2014

Palët

Paditës: Erdit Rrapaj
I paditur: Drejtoria e Policise se Qarkut Tirane
Objekti: Shfuqizim vendimi nr.3463 date 29.04.2014
Relatori: Kastriot Selita
Dispozitivi: 1. Mospranimin e ankimit të paraqitur ndaj vendimit nr. 3021 datë 09.06.2014 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tirane.
Data e shpalljes: 06-11-2014