Detajet e çështjes

Nr. i çështjes: 8055
Data e regjistrimit: 10-10-2014

Palët

Paditës: Kujtim Baliaj
I paditur: Drejtoria e Policise se Qarkut Tirane
Objekti: Me ndergjyqesi, objekt kerkimi dhe shkak ligjor sipas padise se depozituar per gjykim
Relatori: Kastriot Selita
Dispozitivi: 1. Lënien në fuqi të Vendimit nr. 838 datë 03.03.2014 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë.
Data e shpalljes: 06-11-2014