Detajet e çështjes

Nr. i çështjes: 7957
Data e regjistrimit: 09-10-2014

Palët

Paditës: Arjol Conuku
I paditur: Drejtoria e Sherbimit Pyjor (Gramsh) Elbasan, Ministria e Mjedisit Pyjeve dhe Administrimit te Ujrave Tirane
Objekti: Demshperblim page
Relatori: Kastriot Selita
Dispozitivi: 1. Ndryshimin e vendimit nr.1109 datë 29.07.2014 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Durrws. 2. Pranimin e pjesshëm padisë. 3. Detyrimin e palës së paditur t’i paguajë paditësit Arjol Çoniku me pagën e 8 (tetw) muajve për shkak te zgjidhjes se kontratës së punës pa shkaqe te justifikuara. 4. Detyrimin e palës së paditur t’i paguajë paditësit Arjol Çoniku me pagën e 3 (tre) muajve për shkak të mosrespektimit të afatit të njoftimit për zgjidhjen e kontratës së punës. 5. Detyrimin e
Data e shpalljes: 06-11-2014