Detajet e çështjes

Nr. i çështjes: 94
Data e regjistrimit: 13-10-2014

Palët

Paditës: Shoqeria A.R.M.O sha
I paditur: Dega e Doganes Fier
Objekti: Marrjen e mases se sigurimit te padise. Pavlefshmeri vendimi nr.81 date 26/08/2013
Relatori: Kastriot Selita
Dispozitivi: 1. Ndryshim e vendimit nr.1256 regjistri datë 16.06.2014 të Gjykatës Adminsitrative te Shkalles se Pare Vlorë. 2. Rrëzimin e kërkesës për sigurimin e padisë.
Data e shpalljes: 06-11-2014