Detajet e çështjes

Nr. i çështjes: 3744
Data e regjistrimit: 15-05-2014

Palët

Paditës: Nazmi Prelezi
I paditur: Drejtoria e Pergjithshme e Policise se Shtetit
Objekti: Shfuqizimi I Urdherit nr.3537 date 02.12.2013 per lirimin nga detyra detyrim per demshperbim page
Relatori: Alkelina Gazidedja
Dispozitivi: Ndryshimin e vendimit nr. 400 datë 04.04.2014 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tirane. Pranimin e pjesshëm të padisë. Shfuqizimin e urdherit nr. 3537 date 02.12.2013 “Për lirim nga Policia e Shtetit të një punonjesi të policisë” të Drejtorit të Përgjithshëm të Policisë së Shtëtit. Detyrimin e padisë së paditur Drejtoria e Pergjithshme e Policise se Shtetit të sistemojë paditesin Nazmi prelezi në strukturat e Policisë së Shtetit në përputhje me gradën policore “Nenkomisar
Data e shpalljes: 11-11-2014