Detajet e çështjes

Nr. i çështjes: 31154-04378-86-2018
Data e regjistrimit: 12-11-2018

Palët

Paditës: Zmajl Metaliaj
I paditur: Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore, Tirane
Objekti: Shfuqizimin e urdherit te mbylljes se pensionit nr ---- date 03.07.2018. Anullimin e shumes debitore 1826021 leke, Detyrimin e pales te paditur te me rilidhe pensionin sipas ligjt 150/2014 date 06.11.2014 ? qe nga momenti qe me ka lindur e drejta e ne vazhdim.
Relatori: Rilinda Selimi
Dispozitivi: 1. Lënien në fuqi të vendimit Nr.3394 (80-2018-3449), datë 01.10.20218 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë. Kundër vendimit lejohet rekurs në Kolegjin Administrativ të Gjykatës së Lartë, brenda 30 ditëve nga e nesërmja e komunikimit të vendimit të arsyetuar.
Data e shpalljes: 08-04-2021