Detajet e çështjes

Nr. i çështjes: 31107-03291-86-2017
Data e regjistrimit: 19-06-2017

Palët

Paditës: Aela Stermasi
I paditur: Bashkia Tirane
Objekti: 1. Shfuqizimin teresisht te vendimit nr. 17779 Prot.,date. 12.11.2015"Per Lirimin nga Sherbimi civil" dhe I Urdherit nr.17779/3 dt.24.112015 per Lirimin nga Sherbimi Civil.2.Detyrimin e pales se paditur te me ktheje ne vendin e meparshem te punes.3.Detyrimin e pales se paditur te me paguaje pagen nga momenti i nderprerjes se marredhenieve te punes deri ne kthimin ne vendin e punes.4.Detyrimin e pales se paditur,per te paguar shpenzimet gjyqesore,shpenzimet e ekzekutimit dhe te tarifes per venien ne ekzekutim sipas percaktimeve te pikes 2,te nenit 66,te ligjit nr.49/2012, date 03.05.2012 "Per organizimin dhe funksionimin e gjykatave administrative dhe gjykimin e mosmarreveshjeve administrative".
Relatori: Rilinda Selimi
Dispozitivi: 1. Lënien në fuqi të vendimit Nr. 676 (80-2016-664), datë 17.02.2016 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë.Kundër vendimit lejohet rekurs në Kolegjin Administrativ të Gjykatës së Lartë, brenda 30 ditëve nga e nesërmja e komunikimit të vendimit të arsyetuar.
Data e shpalljes: 08-04-2021